Înapoi

Inventar dosare şi planşe din arhiva I.N.P. - fond C.M.I. care conţin documente întocmite de arhitectul Ştefan Balş.


Arhitectul Ştefan Balş a fost membru al Serviciului Tehnic al Comisiunii Monumentelor Istorice - C.M.I. de la 1 ianuarie 1930 până la desfiinţarea acesteia, douăzeci de ani mai târziu. Memorii, referate, devize şi antemăsurători, corespondenţă, ordine de şantier, condiţii speciale, schiţe, relevee, proiecte de restaurare, aflate în arhiva Institutului Naţional al Patrimoniului, fondul C.M.I., documentează activitatea lui Ştefan Balş din această perioadă.


Dosare – fond C.M.I.

Planșe – fond C.M.I.


Inventar dosare – fond C.M.I.

Nr. inv.: Cuprinsul dosarului: Anul sau anii extremi:  
5 ADAM, jud. Tutova - Mănăstirea Adam cu Biserica Adormirea Maicii Domnului: chestionar; corespondenţă, descriere, inventarul odoarelor, deviz reparaţii (inclusiv pictura); schiţe releveu; descriere urmări cutremur. Biserica Sf. Voievozi (Adam), Biserică de lemn Adormirea Maicii Domnului (Caneşti), Biserica de lemn Intrarea în Biserică (Stieţeşti): chestionare. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, Şt. Balş, H. Teodoru. 1921-1951  
6 ADAMCLISI, jud. Constanţa - Monumentul Tropaeum Traiani şi muzeul: dosar a) — corespondenţă, cercetare, descriere, stare, deviz reparaţii. Semnatari: N. Iorga, V. Pârvan, Şt. Balş. b) - corespondenţă, antemăsurătoare, deviz reparaţii, referate, caiet de sarcini pt. lucrări, conservarea şi transportul metopelor. Semnatari: V. Pârvan, V. Brătulescu, C. Daicoviciu, c) - corespondenţă, analize, avize, măsurători, devize lucrări de sistematizare. Printre semnatari: Şt. Balş. d) - corespondenţă, contracte, referate de specialitate, devize lucrări de sistematizare reliefuri de piatră; chestionar. Printre semnatari: Şt. Balş. e) .— corespondenţă, schiţe, antemăsurători, devize pentru lucrări de restaurare, sistematizare, amenajare. Printre semnatari: Şt. Balş. f) - planuri, desen pentru fundaţii, socluri, metope-reliefuri. Semnatari: Şt. Balş, E. Costescu, H. Teodoru, g) - planuri, desen pentru fundaţii, socluri şi reliefuri. Semnatari: Şt. Balş, E. Costescu, H. Teodoru, h) - caiet de sarcini, antemăsurători-devize, planuri, schiţe, scheme, tabel; mutarea blocurilor de piatră, sistematizare-amenajare. Semnatari: H. Teodoru, A. Scheletti, i) - planuri, schiţe, relevee pentru socluri, panou S; sistematizarea reliefului, amplasarea metopelor şi sclavilor, fundaţii. Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, E. Costescu. J) - corespondenţă, deviz, ciornă comunicare (Horia Teodoru) - propunere restaurare, amenajare Traianeum. 1914-1949  
14 AGAPIA - Neamţ. Biserica m-rii din deal (mon. 1823). Referat, coresp. Starea monumentului: dărâmare, 1913, ruine, pietre cu inscripţii, cerinţa reconstrucţiei, conservarea construcţiilor din jurul m-rii. Printre senmnatari, arh. Şt. Balş. Menţionăm şi existenţa unui nr. al ziarului „Lumea". 1932-1933  
15 AGAPIA - Neamţ. M-rea Agapia Veche (mon. 1585), Bis. Sf. Voievozi Mihail şi Gavril (mon. mijlocul sec. XVII), bis. Sf, Nicolae (mon. 1810-1812), Bisericile de lemn, Adormirea Maicii Domnului şi Sf. loan Botezătorul. Chestionare, corespondenţă, devize, antemăsurători, descriere, schiţe. Emitenţi-destinatari: CMI, mănăstirea. Mitropolia Moldovei şi Sucevei, Min. Cult. Instr. Se referă la: starea monumentelor, incendiu paraclis şi turnul; pictura (autor, Nicolae Grigorescu) deteriorată. Reparaţii, construcţii, canalizare. Printre semnatari: mitropoliţii Nicodim şi Pimen, I. D. Ştefănescu, A Verona, Şt. Balş. 1921-1945  
22 ALBA IULIA. Biserica parohială ortodoxă româna. Adrese, referate, rezoluţii, delegaţie, antemăsurători-devize. Istoricul monumentului (1793), stare (urmările cutremurului din 1940 etc), necesitatea reparaţiilor. Vizita lui N. lorga. Descoperirea vechii picturi. Printre semnatari: V. Brătulescu, St. Balş. 1939-1944  
30 ALBEŞTI, jud. Botoşani. Bis.: Sf. Mihail şi Gavril : chestionar, schiţă, desen, istoric. Bis. Sf. Voievozi (de lemn, 1790), Sf. D-tru (s. Crăciuneni), Cuv. Paraschiva (s. Coştiugeni), Sf. Dimitrie (s. Buimăceni), Sf. Nicolae (căt. Mascateşu), Naşterea Maicii Domnului (căt. Sătrăreni), Sf. Nicolae (căt. Stăneşti). Chestionare, corespondenţă, referate. Se referă la: istoric, reparaţii, chestiuni financiare. Printre semnatari: N. lorga, Şt. Balş. 1921-1940  
33 ALBEŞTI, jud. Târnava Mare. Monumentul, casa-muzeu Petofi. Corespondenţă, referate, memoriu, delegaţie. Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru ş.a. 1949  
67 APAHIDA - Cluj. Bis. ortodoxă, de lemn, Sf. Mihail şi Gavril. Corespondenţă, referate, liste materiale, instrucţiuni pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi restaurare. Starea mon. (construcţii, pictură, împrejmuire) reparaţii. Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, P. Antonescu, V. Brătulescu. 1938-1946  
75 ARCANI - Gorj. Căt. Câmpoieni, bis. Sf. Nicolae. Căt. Sănăteşti, bis. Sf. Nicolae. Căt. Arcani, bis. Sf. Voievozi. Căt. Răchiţele, bis. Sf. Treime. Căt. Popeşti, bis. Sf. Dumitru Izvoarele. Chestionare, corespondenţă, referat. Referiri asupra nec. constr. bis. la Izvoarele. Semnatari: St. Balş, H. Teodoru ş.a. 1921-1947  
89 ARNOTA - Vâlcea. Mănăstirea. Chestionare, corespondenţă, circulară, planuri-schiţe, desene, referate, procese-verbale, chitanţe, oferte, devize, caiet sarcini. Starea monumentului, incendiu 1922, consolidări, restaurare (construcţia, pictura, icoane, mobilier). Cu referire şi la: Cozia, Jitianu, Govora, Hurez. Semnatari: N. lorga, D. Onciul, mitropolitul Nifon, N. Ghika, Horia Teodoru, V. Brătulescu, Şt. Balş, E. Costescu, P. Antonescu, Al. Satmary. 1915-1947  
90 ARONEANU -jud.laşi. Bis. Sf. Nicolae. Chestionare, corespondenţă, antemăsurători-devize. Starea mon., reparaţii (construcţie, pictură, catapeteasmă); condiţii pentru executarea reparaţiilor, schiţe-releveu, descriere şi reparaţii după avariile produse în timpul războiului. Cu referiri asupra: Căt. Şarogari, bis. Sf. Varvara. S. Rediu-Aldei (biserica). Semnatari: V. Brătulescu, Şt. Balş, P. Antonescu, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, A. Sacerdoţeanu. 1921-1948  
92 ARPAŞU DE JOS - Făgăraş. Biserica nouă. Corespondenţă, referate, deviz, caiet sarcini, planuri. Construcţie. Semnatari: V. Brătulescu, St. Balş, H. Teodoru. 1942  
93 ARPAŞU DE SUS. - Făgăraş. Bis. Adormirea. Corespondenţă, antemăsurători-devize. Semnatari: V. Brătulescu, pictorul Chirovici, St. Balş, E. Costescu. 1942-1952  
100 AŢEL - Târnava Mare. Bis. ev. şi magaziile din preajmă. Corespondenţă, foaie de avere, proces-verbal, schiţa şi planul de sistematizare. Semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu, St. Balş. 1938  
103 AVRIG - Sibiu. Bis. Ortodoxă (1759). Corespondenţă, deviz, referat. Reparaţii. Semnatari: D. Onciul, St. Balş, V. Brătulescu, N. Bălan mitr. ş.a. 1922-1944  
109 BACĂU. Bis. Sf. loan Botezătorul. Chestionar, corespondenţă, antemăsurători-deviz. Starea mon., restaurare. Semnatari: P. Antonescu, V. Brătulescu, Şt. Balş. 1921-1943  
111 BACĂU. Bis. Precista. Bis. Adormirea. Bis. Borzeşti. Corespondenţă, oferte, devize, chestionar, schiţe-releveu, rapoarte, procese-verbale, referate, factură ş.a. restaurare (construcţii, pictură). Semnatari: D. Onciul, N. Ghika, Brădişteanu, P. Antonescu, Şt. Balş, G. Sterian, V. Brătulescu, H. Teodoru, Drăghiceanu, I. Mihail, CM. lonescu (pictori), E. Costescu. 1918-1945  
116 BAIA- Fălticeni. Bis. Albă, Sf. Gheorghe. Bis. Catolică. Paroh. Petru Rareş, bis. Adormirea. Chestionar, corespondenţă, antemăsurătoare-devize, referate, schiţe, proces-verbal. Starea monumentelor, reparaţii (construcţii, tâmpla ş.a.). Semnatari: D. Onciul, V. Drăghiceanu, N. Ghika, H. Teodoru, V. Brătulescu, P. Antonescu, St. Balş, I. Mihail, E. Costescu, V. Moisescu. 1919-1948  
124 BALCIC. Geamia.Biserica. Baia turcească. Hanul vechi. Corespondenţă, reparaţii. Schiţe-releveu geamie. N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, St. Balş ş.a. (semnatari). 1932-1945  
130 BALOTA - Dolj. Bis. Sf. Voievozi. Căt. Gaia de Sus, bis. Sf. D-tru. Căt. Crucile, bis. Înălţarea D-lui. Chestionar, fişă, corespondenţă, memoriu, deviz. Reparaţii. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, P. Antonescu, Şt. Balş, H. Teodoru. 1921-1947  
132 BALOTEŞTI - Ilfov. Bis. Sf. N-Iae. Căt. Cacaleţi, bis. Izvorul Tămăduirii. Căt. Preoteşti,' bis. Sf. Apostoli. Căt. Petreşti, bis. Sf. Îngeri, Căt. Săftica. Bisericile: Sf. Treime şi Sf. C-tin şi Elena. Chestionare, corespondenţă (inclusiv cu ambasadele unor ţări străine de la Bucureşti) antemăsurători-devize, schiţe-planuri, caiet de sarcini, fragm, ziare „Neamul românesc" şi „Universul" (apr. 1940), referate, memoriu, procese verbale recepţie etc. Stare, restaurări. Semnatari: N. lorga, N. Ghika, V. Brătulescu, V. Brătulescu, E. Costescu, H. Teodoru, P. Antonescu, V. Moisescu, I. Mihail (pictor), Şt. Balş, Gr. lonescu, mitropolit Veniamin ş.a. 1921-1953  
150 BĂBENI DE OLTEŢ - Vâlcea. Căt. Diculeşti. Bis. Intrarea în Biserică. Căt, Budeşti. Bis. Adormirea. Chestionare, corespondenţă, schiţe, planuri, memorii, antemăsurători-devize acte financiare etc. Starea monumentelor, reparaţii, restaurări (construcţii, pictura). Semnatari: N. lorga, N. Ghika, Şt, Balş, V. Brătulescu, I. L. Atanasescu, H. Teodoru ş.a. 1921-1943  
165 BĂICENI - laşi. Bis. Sf. Treime. Căt. Săcăreşti. Bis. Sf. Mihail şi Gavril, Căt. Cucuteni. Bis, Sf. N-Iae. Căt. Dădeşti. Com. Buznea, laşi. Bis. Sf. N-Iae. Chestionare, corespondenţă. Starea monumentelor.
Biserica Sf. Împăraţi (Găneşti-Buznea):schiţe releveu, descriere, foto. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, Ştefan Balş.
1921-1939  
175 Căt. BĂLĂNEASA, com. Valea Rea- Bacău. Bis. Învierea Maicii Domnului. Căt. Oraşa Avram, com. Sănduleni. Bis. Trei Ierarhi. Căt. Oraşa Mare (V. Rea), Bis. Adormirea. Căt. Poiana (V. Rea), Bis. Sf. D-tru. Chestionare, corespondenţă, antemăsurători-devize. Stare, reparaţii. Semnatari: N. Ghika, Şt. Balş, H. Teodoru, V. Brătulescu. 1921-1942  
191 BĂLTENI - Ilfov, Bis. Sf. Nicolae. Com. Cocioc, căt. Pisc, Bis. Izvorul Tămăduirii. Chestionare, corespondenţe, schiţe-planuri, antemăsurători-devize, procese-verbale recepţie, alte acte financiare. Stare, restaurare. Semnatari: N, Ghika, V. Brătulescu, P. Antonescu, Şt. Balş, E. Costescu. 1921-1944  
199 BĂLŢAŢI - Vaslui, Bis. parohială. Corespondenţă, memoriu, antemăsurători-deviz. Reparaţii, consolidări. Semnatari: V. Brătulescu, P. Antonescu, H. Teodoru, Şt. Balş. 1938  
200 Judeţul BĂLŢI, Biserici, mon., troiţă, obiecte istorice. Com. Gălăşeni, Biserică. Sat. Gaşpar, Troiţă. Com. Glingeni, Bis. Adormirea. Sat Oişeni-Musteaţa, Bis. de lemn. Com. Rădenii Vechi, Mon. lui Potemkin. Com. Răcea. Cerinţă listă monumente, piese cu valoare istorică; construcţii. Semnatari: episc. Visarion, N. Ghika, Şt. Balş, H. Teodoru, V. Brătulescu. 1924-1938  
201 BĂLUŞENI - Botoşani, Bis. Sf. Nicolae, Schitul Zosin. Căt. Buzeni, Bis. Naşterea Maicii Domnului. Căt. Ducăini, Bis. Sf. Voievozi. Căt. Tulbureni, Bis. Sf. Mina şi Gheorghe. Căt. Zăiceşti, Bis. Sf. Nicolae. Chestionare, corespondenţă, antemăsurători-devize. Stare, reparaţii. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, P. Antonescu, H. Teodoru, Şt. Balş. 1921-1946  
217 BĂRBĂTEŞTI - Vâlcea, Schit Pătrunsa. Bis. Cuv. Paraschiva. Chestionar, corespondenţă, deviz, referate, borderou, schiţe - planşe. Cercetări, stare, reparaţii. Cu referiri şi asupra terenului din preajma schitului. Semnatari: N. Ghika, S. Brădişteanu, V. Brătulescu, Şt. Balş, P. Antonescu, H. Teodoru. 1921-1949  
221 BĂRBULEŢ(U) - Dâmboviţa, Bis. Adormirea. Chestionar, corespondenţă, plan, schiţă, referat, proces-verbal, antemăsurători-deviz. Stare, lucrări neautorizate, restaurare. Semnatari: N. lorga, N. Ghika, mitrop. Evghenie, H. Teodoru, Şt. Balş, P. Antonescu, V. Brătulescu. 1921-1940  
226 BĂLĂNEŞTI, com. Bărgăoani - Neamţ, Bis. Sf. loan. Căt. Certieni, Bis. Sf. Mihail şi Gavril. Căt. Itrineşti, Bis. Sf. Apostol Anania. Căt. Ghelăeşti, Bis. Sf. Gheorghe:chestionare. Căt. BĂLĂNEŞTI- Bis. Adormirea. Chestionare, corespondenţă, referate, condiţii speciale, antemăsurători-devize. Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, Al. Rosetti, P. Antonescu, V. Brătulescu. 1921-1947  
244 BÂLCA - Coţofeneşti, Putna, Bis. Sf. Nicolae. Chestionar, corespondenţă, borderou, proces-verbal, referat. Stare, reparaţii. Semnatari: H, Teodoru, E. Costescu, V. Brătulescu, P. Antonescu, Sf. Balş. 1921-1941  
253 BÂRLOGU - Argeş, Bis. Cuv. Paraschiva. Chestionar, corespondenţă, proces-verbal, antemăsurători-devize, caiete sarcini, referate, situaţie instrucţiuni ş.a. Stare, reparaţii (construcţia, pictura). Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, P. Antonescu, H. Teodoru, E. Costescu, I. Mihail, Şt. Balş, episcopii Argeşului (Nichita etc). 1921-1945  
254 BÂRNOVA, com. Bucium - laşi, Mănăstirea Bârnova. Chestionar, corespondenţă, inventar cărţi vechi, procese-verbale, referate, antemăsurători-devize, situaţii ş.a. Stare, reparaţii. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, P. Antonescu, H. Teodoru, V. Drăghiceanu, Şt. Balş, V. Brătulescu, E. Costescu. 1921-1951  
263 BÂRZEŞTI - Vaslui, Casa memorială I. C. Frimu. Cu ştiri şi asupra caselor memoriale I. Creangă (laşi, Humuleşti). Corespondenţă, referate, devize, memoriu, releveu, schiţe, acte financiar-contabile. Reparaţii. Semnatari: E. Costescu, H. Teodoru, Şt. Balş. 1949-1952  
278 BELOŢU - Dolj. Bis. Cuv. Paraschiva. Căt. Başcovu. Bis. Sf. N-Iae, Sf. D-tru. Căt. Sârsca Bis. Adormirea. Chestionare, fişă, corespondenţă, referat. Starea mon. (ruină). Se propune dărâmarea bis. Cuv. Paraschiva, iar din materialul rezultat să se construiască o biserică mai mică în com. Beloţu; conservarea ruinelor, restaurare. Semnatari: Şt. Balş, V. Brătulescu, H. Teodoru. 1921-1945  
279 Căt. BELŢAŢI - Vaslui. Bis. Sf. N-Iae. Căt. Valea Siliştei. Căt. Ştioboreni, Bis. Sf. N-Iae. Cătunele menţionate compun com. Ştioboreni. Com. Lipovăţ - Vaslui, Bis. Sf. Gheorghe. Parohiile Bereasca şi Dobârceni. Chestionare, corespondenţă, referat, antemăsurători-devize, planuri, starea monumentelor şi a cimitirului; construirea clopotniţei bis. din Ştioboreni. Semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu, Şt. Balş. 1921-1946  
293 Schitul BERISLĂVEŞTI - Argeş, Căt. Robaia, Bis. Sf. N-Iae. Căt. Sălătrucelu, Bis. Sf. Voievozi (Veche şi Nouă). Căt. Scăuani, Fostul schit şi mitoc al m-rii Cozia; Bis. Buna Vestire Sf. N-Iae. Chestionare, corespondenţă, referat, raport, devize, memoriu, planuri. Construcţii, restaurări. Semnatari: D. Onciul, Şt. Balş, V. Brătulescu, N. Ghika, P. Antonescu, H. Teodoru. 1919-1949  
301 BEZNEA - Bihor. Bis. veche din lemn, corespondenţă, antemăsurători, devize. Stare. Restaurare. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru, P. Antonescu, E. Costescu, Şt. Balş. 1946-1948  
304 BICAZ - Neamţ, Căt. Cârnu - Neamţ, Bis. Sf. Pantelimon Veche, din lemn. Căt. Chisirig Bis. Sf. N-Iae Căt. Teaşca. Bis. Sf. Spiridon Căt. Bicaz Bis. Sf. Gheorghe. Toate căt. fac parte din com. Bicaz. Chestionare, corespondenţă, proces-verbal, antemăsurători-deviz, stare (în special, bis. de lemn din Cârnu). Cu referiri şi asupra altor bis. vechi de lemn din zona Bicaz - Neamţ. Semnatari: St. Balş, V. Brătulescu, H. Teodoru. 1921-1945  
313 M-rea BISERICANI - Neamţ. Căt. Pângărăcior, Bis. Buna Vestire, Sanatoriul. Chestionar, corespondenţă, ofertă, devize, instrucţiuni speciale, stare (zidăria, pictura, acoperişul). Reparaţii. Semnatari: D. Onciul, V. Drăghiceanu, N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru, St. Balş. Cu timbrele: de autor (1929) şi al „asistenţei sociale" (1922). 1921-1951  
320 BISTRIŢA - jud. Neamţ, Mănăstirea, Bis. Adormirea. Paraclise: Sf. loan cel Nou Sf. N-Iae. Clopotniţă, Ştefan cel Mare. Schitul Tarcău, clădirea dinspre apus a m-rii. Chestionare, corespondenţă, referat, procese-verbale, devize, Stare. Reparaţii. Construcţie, pictură. Descoperiri (frescă), Semnatari: N. lorga, St. Balş, N. Ghika, V. Drăghiceanu, Pimen mitropolitul Moldovei, V. Brătulescu, H, Teodoru, Cu referiri asupra cercetărilor întreprinse de prof. arheolog Tafrali. 1921-1946  
326 BÂRLAD - Tutova, Bis. şi capela Sf. Trei Ierarhi. Bis. Sf. Mucenici Haralambie şi Mina, Bis. Vovidenia. Bis. Sf. Spiridon, Bis. Sf, Ilie, Bis. Adormirea (Domnească), Bis. Sf. Dumitru, Bis. Sf. Gheorghe, Bis. Sf. loan, Bis. Sf. N-Iae şi Pantelimon, Bis. Sf. N-Iae şi Theodor, Bis. Sf. Voievozi. Căt. Crâng, Bis.: Sf. N-Iae, Sf. Treime. Chestionare, corespondenţă, referate, antemăsurători-devize, planuri, schiţe, procese-verbale, fragmente presa vremii („Universul"), caiete de sarcini ş.a. Stare. Lucrări de consolidare şi reparaţii. Construcţii. Pictură. Semnatari: N. lorga, V. Brătulescu, H. Teodoru, St. Balş, I. Mihail, E. Costescu, N. Ghika. 1921-1943  
304 BICAZ - Neamţ, Căt. Cârnu - Neamţ, Bis. Sf. Pantelimon Veche, din lemn. Căt. Chisirig Bis. Sf. N-Iae Căt. Teaşca. Bis. Sf. Spiridon Căt. Bicaz Bis. Sf. Gheorghe. Toate căt. fac parte din com. Bicaz. Chestionare, corespondenţă, proces-verbal, antemăsurători-deviz, stare (în special, bis. de lemn din Cârnu). Cu referiri şi asupra altor bis. vechi de lemn din zona Bicaz - Neamţ. Semnatari: St. Balş, V. Brătulescu, H. Teodoru. 1921-1945  
349 M-rea BODROG (Hodoş) - Arad. Corespondenţă, referat, antemăsurători-devize, starea monumentului. Restaurare (construcţie, pictură). Semnatari: N. lorga, V. Brătulescu, H. Teodoru, Şt. Balş. 1940-1945  
352 M-rea şi Schitul BOGDANA -jud. Bacău. Chestionare, corespondenţă, devize, schiţe, referate, caiet sarcini, memoriu. Stare, restaurare. Semnatari: D. Onciul, N. Ghika, H. Teodoru, V. Brătulescu, Şt. Balş. 1921-1942  
354 BOGDANA - Tutova. Căt. Bogdana de Jos, Bis. Trei Ierarhi. Căt. Bogdana de Sus, Bis. Trei Ierarhi. Căt. Bogdana, Bis. Sf. Nicolae. Căt. Similişoara, Bis. Schimbarea de Faţă. Chestionare, corespondenţă, referat, antemăsurători-deviz. Stare, reparaţii. Semnatari: V. Brătulescu, Şt. Balş, H. Teodoru, N. Ghika. 1921-1945  
366 Căt. BOIŞTEA - Bacău (com. Dărmăneşti), Bis. Sf. Nicolae. Căt. Poiana Uzului, Bis. Sf. Gheorghe (distrusă în timpul I război mondial). Chestionare, corespondenţă, memoriu explicativ, deviz. Lucrări de întreţinere, supraînălţarea turlei, reparaţii. Semnatari: V. Brătulescu, St. Balş, H. Teodoru. 1921-1946  
373 BONŢIDA - Cluj, Castelul Banffy şi sala de manej. Corespondenţă, referat, proces-verbal, caiet cuprinzând date şi schiţe cu privire la castel. Începutul acţiunii de demolare şi de dispersare a unei părţi din materialul provenit de la castel. Sistarea demolării. Săpături arheologice (descoperiri). Necesitatea executării lucrărilor de consolidare, reparaţii ş.a. referiri asupra statuii baronului Veseleny Miklos (autor Fr. Janos) din Zalău. Semnatari: V. Brătulescu, E. Costescu, H. Teodoru, St. Balş, dir. Muzeului de Istorie Gherla. 1939-1950  
385 BOROAIA - Suceava, Bis. Adormirea. Căt. Giuleşti, Bis. Sf. Nicolae. Căt. Bărăşti, Bis. Buna Vestire. Căt. Groşi, Bis. Sf. Voievozi. Paroh, Moişa -Fălticeni, Bis. Sf. Nicolae. Paroh. Râşca - Baia, Bis. Veche. Chestionare, corespondenţă, proces-verbal. Transferul obiectelor de cult şi a unor biserici.
Presă de ulei (1906): descriere, schiţe releveu.
Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru, Ştefan Balş
1921-1946  
387 BORZEŞTI -jud. Bacău. Biserica Adormirea Maicii Domnului (Ştefdan cel Mare) Bis. Buna Vestire, Adormirea. Monumentului lui Donici, Călugăra, Schitul Frumoasa: Chestionare, corespondenţă, procese-verbale; referate, antemăsurători - devize, schiţă, planuri, condiţii speciale, contract, oferte, licitaţii. Starea monumentelor (construcţie, pictură, mobilier), refaceri, reparaţii, consolidări, restaurare. Se solicită construirea unei şcoli pe lângă biserica lui Ştefan cel Mare. Pierderea unor obiecte de cult. Descoperiri (urne, podoabe). Meşteri. Donaţii. Semnatari: N. lorga, N. Ghika-Budeşti, Şt. Balş, H. Teodoru, V. Brătulescu, E. Costescu. (Autografe): N. lorga, C. Argetoianu, V. lamandi, Andrei Rădulescu, Vaida Voevod, Nicolae Lupu, Nicodim, P. Andrei. 1921-1952  
398 BOTOŞANI, Bis. Uspenia (Adormirea). Chestionar, corespondenţă, referat, devize. Starea mon. nec. reparaţii (construcţie, pictură). Restaurare. Executarea unui zid în imediata apropiere a monumentului. Semnatari: V. Brătulescu, N. Ghika, Şt. Balş, I. Mihail, H. Teodoru. 1921-1937  
401 BOTOŞANI, Bis. Sf. Gheorghe. Chestionar, corespondenţă, schiţă, antemăsurători-deviz. Lucrări la: clopotniţă, acoperiş; împrejmuiri. Restaurare. Cu timbre din 1915. Semnatari: dr. CI. Istrati, Al. Lapedatu, N. Ghika, Şt. Balş, H. Teodoru, E. Costescu. 1921-1951  
409 BOTOŞANI, Bis. Intrarea în biserică. Chestionar, corespondenţă, deviz. Starea monumentului. Restaurare. Semnatari: St. Balş, H. Teodoru. 1921-1939  
426 BRAN - Braşov, Castel. Acte financiare, referate, corespondenţă, memorii, caiet sarcini, procese-verbale. Reparaţii şi amenajări. Restaurare. Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, E. Costescu. 1949-1951  
430 BRANIŞTEA - Mehedinţi, Bis.' Sf. Voievozi. Chestionar, corespondenţă, plan, deviz, foto. Stare, transformări-renovare. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru, Şt. Balş. 1921-1946  
435 BRAŞOV, Bis. Sf. Nicolae-Şchei. Corespondenţă, devize, condiţii speciale, caiet sarcini, referate, schiţe, planuri. Starea monumentului. Lucrări de renovare, reparare, consolidare, restaurare (construcţie, pictură, mobilier). Sistematizarea săpăturilor interioare. Executarea lucrărilor de sculptură. Descoperirea unui drapel militar rusesc datând din anul 1732. Semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu, C. Daicoviciu, I. Mihail, Şt. Balş. 1924-1945  
440 BRAŞOV, Casa Sfatului (Muzeu), P-ţa Publică, Bastionul ţesătorilor, Muzeul Orânduirii Feudale, Cârciuma nr. 5, Sala muncitorească. Antemăsurătoare-deviz, acte financiare, corespondenţă, referate, procese-verbale, memorii, instrucţiuni, caiet sarcini, schiţă. Restaurare, amenajări. Semnatari: V. Brătulescu, Şt. Balş, H. Teodoru. 1940-1952  
442 BRAŞOV, Imobilul din str. A. Dima nr. 17 (fostă Brâncoveanu), proprietatea V. Roth. Corespondenţă, referat, 2 foto. Semnatar: Ştefan Balş 1949  
448 Căt. BRĂDĂŢEL - Baia, Bis. Sf. Haralambie. Căt. Boteşti, Bis. Sf. Gheorghe. Căt. Horotniceni, Bis. Pogorârea Sf. Duh. Toate căt. fac parte din com. Horotniceni. Chestionare, corespondenţă, devize, condiţii speciale. Stare. Reparaţii. Consolidări. Restaurare. Semnatari: V. Drăghiceanu, N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru, Şt. Balş. File pătate; pe alocuri înscrisul ilizibil. 1921-1942  
450 BRĂDEŞTI -Bătrâni, jud. Dolj- Bis. Sf. Voievozi (Arh. Mihail şi Gavril). Căt. Morăreşti: Bis. Sf. loan Botezătorul. Chestionare, corespondenţă, devize, referate, memorii, procese-verbale, caiet sarcini, ofertă, planuri. Starea monumentelor, lucrări de reparaţii şi restaurare (construcţii, pictură): gropniţă. Semnatari: D. Onciul, N. Ghika, N. Drăghiceanu, V. Brătulescu, H. Teodoru, I. Mihail, Şt. Balş, E. Costescu, episcop Nifon Craioveanu. 1915-1950  
456 BRĂHĂŞEŞTI - Tecuci, Bis. Sf. Voievozi. Căt. Toplea, Biserica. Căt. Coşiteni, Bis. Sf. Voievozi. Căt. Brăhăşeştii de Sus, Bis. Sf. loan. Chestionare, corespondenţă, instrucţiuni, deviz. Starea monumentelor, restaurare. Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, V. Brătulescu. 1921-1944  
465 BRĂNIŞTENI - Roman, Bis. Duminica Tuturor Sfinţilor. Chestionar, corespondenţă. Necesitate reparaţii. Semnatari: St. Balş, H. Teodoru. 1921-1948  
471 BRĂTIA - Ialomiţa, Bis. Sf. Treime. Căt. Frumuşica, Bis. Sf. Dumitru. Căt. Panduri, Bis. Adormirea. Chestionare, corespondenţă, antemăsurătoare-devize, proces-verbal. Starea monumentelor, reparaţii. Semnatari: St. Balş, V. Brătulescu. 1921-1945  
483 BREBU - Prahova, Bis. Sf. Voievozi (fostă m-re). Sat Periceanca, Bis. Sf. Treime. Chestionare, corespondenţă, referate, devize, procese-verbale, memoriu, caiet de sarcini, acte financiare, schiţe-planuri. Stare, lucrări de reparaţii, restaurare. Semnatari: N. lorga, D. Onciul, N. Ghika, H. Teodoru, Şt. Balş, E. Costescu, V. Brătulescu. 1921-1949  
486 BREZOAIA - Ilfov, Bis. Adormirea. Căt. Cămăraşu, Bis. Sf. Nicolae. Căt. Drăgăneasca, Bis. Sf. Nicolae. Chestionare, corespondenţă, antemăsurătoare-deviz, „Dispoziţiuni pentru construirea bisericilor în vecinătatea monumentelor istorice" (tip.). Starea monumentelor (ruină); construcţie nouă; pictura. Semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu, St. Balş. 1921-1947  
500 BROŞTENI - Putna, Bis. Sf. Nicolae. Căt. Şindilari, Bis. Sf. Gheorghe. Căt. Arva, Bis. Sf. loan. Chestionare, corespondenţă, condiţii speciale, planuri, antemăsurători-deviz, caiet de sarcini. Semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu, Gr. lonescu, N. Ghika, St. Balş, I. Mihail. Starea monumentelor. Reparaţii. Spălarea şi refacerea picturii. Fonduri. 1921-1923  
512 BUCIUMENI - Tecuci, Schitul Sihastru (Sf. Dimitrie, Sf. Apostoli Petru şi Pavel), Bis. Sf. Treime. Căt. Argeanu, Bis. Sf. Dumitru. Căt. Vizureşti, bis. Cuv. Paraschiva. Căt. Cătucelu, Bis. Sf. Voievozi. Căt. Braniştea, Bis. Sf. Voievozi. Căt. Hănţeşti, Bis. Sf, Gheorghe. Chestionare, corespondenţă, antemăsurători-devize. Cu timbre, (1922) etc. Starea monumentelor, reparaţii, restaurare fonduri. Semnatari: V. Drăghiceanu, V. Brătulescu, N. Ghika, H. Teodoru Sf. St. Balş. 1921-1946  
515 BUCOVĂŢ - Dolj, Bis. Sf. Nicolae. Sat Mofleni, Biserică, sec. XVI, M-rea Polovragi, M-rea Tismana, Bis. Călui. Căt. Palilula, Bis. Sf. Nicolae. Chestionare, fişe, corespondenţă, măsurători-deviz, ofertă, proces-verbal. Cu timbre, (1922) etc. Stare, reparaţii, restaurare. Construcţie, pictură. Semnatari: D. Onciul, N. Ghika, V. Drăghiceanu, H. Teodoru, V. Brătulescu, E. Costescu, St. Balş. 1915-1951  
531 BUCŞENEŞTI - Argeş, Bis. Sf. Gheorghe, Adormirea Sf. Voievozi Mihail şi Gavril. Căt. Căpăţâneni, Bis. Înălţarea Domnului. Căt. Corbeni, Bis. Sf. Gheorghe, Dimitrie şi Tudor. Căt. Poenari, Bis. Sf. Treime. Căt. Berindeşti, Bis. Adormirea. Chestionare, corespondenţă, referate, procese-verbale, antemăsurători - devize, analize, preţuri. Stare, reparaţii, restaurare (construcţie, pictură). Semnatari: V. Brătulescu, St. Balş, H. Teodoru 1921-1949  
544 BUCUREŞTI, Bis. Batişte. Corespondenţă, chestionar, deviz, procese-verbale, contracte (pentru pictură, caiet sarcini). Starea monumentului, restaurare. Îmbrăcarea cu argint a icoanelor împărăteşti din tâmpla bisericii. Semnatari: V. Drăghiceanu, E. Costescu, N. Ghika, Şt. Balş, I. Mihail, Arthur Verona. 1912-1940  
548 BUCUREŞTI. Bis. Bradu Staicu (Intrarea în biserică, Duminica Tuturor Sfinţilor, Sf. Apostoli). Chestionar, corespondenţă, devize, antemăsurători, memoriu, plan, caiet sarcini, proces-verbal. Restaurare (construcţie, pictură). Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, I. Mihail, H. Teodoru, Şt. Balş. 1927-1948  
549 BUCUREŞTI, Bis. Bucur. Corespondenţă, antemăsurători-devize, schiţe, planuri, norme, oferte, caiet sarcini, referate, nr. 1 din 1 Decembrie 1918 al „Cuvântului bun", miniatură. Restaurare (construcţie, zidul împrejmuitor, pictură). Clopotul existent la Muzeul Naţional. Semnatari: D. Onciul, dr. I. Istrati, N. Ghika. Al. Lapedatu, R. Caracaş, G. Cerchez, H. Teodoru, E. Costescu, Şt. Balş, I. Mihail. 1913-1950  
551 BUCUREŞTI, Bis. Brezoianu (Sf. Treime). Chestionar, corespondenţă, antemăsurători-devize, schiţe, planuri, contract, referate, memoriu. Istoric, stare (construcţia, pictura de Luchian), reparaţii, consolidări (1901 şi ulterior), mutarea pisaniei. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru, Şt. Balş, I. D. Ştefănescu. 1921-1946  
555 BUCUREŞTI, Bis. Colţea (Trei Ierarhi). Corespondenţă, referate, antemăsurători-devize, planuri, schiţe, memorii, reparaţii. Clădirea afectată de bombardament (1941). Restaurare. Refacerea turlelor. Semnatari: H. Teodoru, N. Ghika, V. Brătulescu, Şt. Balş, C. Daicoviciu. 1922-1952  
562 BUCUREŞTI, Bis. Sf. Dumitru (Poşta), str. (fostă) Carol I. Chestionar, corespondenţă, ordin g-ral (18 apr. 1926, tipărit; cu referiri la clerul militar), devize, cereri. Cu timbre. Consolidări, reparaţii, restaurare. Rolul lui I. C. Filitti. Semnatari: V. Brătulescu, N. Ghika, I. C. Filitti, Şt. Balş 1921-1942  
564 BUCUREŞTI, Bis. Sf. Elefterie-Vechi (str. Elefterie 15). Chestionar, corespondenţă, devize, „Buletinul" bisericii (2 ex. 1930) procese-verbale, contract, schiţe, planuri, fotocopii. Cu timbre. Istoric, stare, restaurare (construcţie, pictură, mobilier, obiecte de cult din metal preţios). Semnatari: dr. C. I. Istrati, Al. Lapedatu, N. Ghika, Şt. Balş, I. Mihail, Arthur Verona, V. Drăghiceanu, V. Brătulescu, E. Costescu. 1915-1934  
565 BUCUREŞTI, Bis. Enei (Sf. Nicolae), b-dul Brătianu 7. Corespondenţă, chestionar, ofertă, antemăsurători-devize, caiet sarcini, referate, schiţe, planuri. Cu timbre. Stare. Consolidări, restaurare (construcţie, pictură). Neînţelegeri în legătură cu o nouă construcţie în imediata apropiere a bisericii. Semnatari: N. lorga, Al. Lapedatu, N. Ghika, V. Drăghiceanu, E. Costescu, H. Teodoru, I. Mihail, Şt. Balş, V. Brătulescu. 1915-1943  
568 BUCUREŞTI, Bis. Fundenii Doamnei (Sf. Eftimie). Referiri şi asupra Bis. Spiridon Vechi, Scaune şi Snagov. Chestionar, antemăsurători-deviz, corespondenţă, proces-verbal, planuri. Cu timbre. Restaurare (construcţie, pictură). Semnatari: N. lorga, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, I. Mihail, V. Brătulescu, St. Balş. 1921-1953  
571 BUCUREŞTI, Bis. Sf. Gheorghe Nou - Brâncoveanu. Chestionar, corespondenţă, oferte, deviz, planuri, proces-verbal, memoriu, inventar (materiale). Cu timbre. Reparaţii, spălarea picturii, amenajări. Restaurare. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, Şt. Balş, H. Teodoru, Al. Lapedatu, E. Costescu. 1915-1949  
580 BUCUREŞTI, Bis. Sf. Ilie Gorgani. Chestionar, corespondenţă, caiet sarcini, proces-verbal, referat, planuri. Lucrări reparaţii, consolidări, amenajări. Construirea unei scări din piatră de Bucova. Cerere (neaprobată) ptr. construirea unei clădiri în preajma bisericii. Semnatari: N. lorga, D. Onciul, N. Ghika, H. Teodoru, V. Brătulescu, St. Balş. 1921-1944  
587 BUCUREŞTI, Bis. Izvorul Nou (Şos. Mihai Bravu 311). Chestionar, corespondenţă, referate, proces-verbal, devize, memoriu. Se solicită restaurarea bisericii (construcţie, pictură). Demolarea clopotniţei. N. Ghika, H. Teodoru, St. Balş. 1921-1948  
590 BUCUREŞTI. Bis. Kreţulescu (Calea Victoriei 45). Vol. I. Corespondenţă, cercetări, descriere. Devize, schiţe, procese-verbale, caiet sarcini, convenţie, oferte, memorii. Cu timbre. File deteriorate (pătate, rupturi marginale). Reparaţii, restaurări. Construcţie, pictură. Semnatari: N, lorga, N. Ghika, I. Mihail, Emil Kreţulescu efor, St. Balş, H. Teodoru, primarul Capitalei, Arthur Verona. 1932-1948 pdf
591 BUCUREŞTI, Bis. Kreţulescu, Vol. II. Situaţii. Lucrări de restaurare. Semnatari: St. Balş ş.a. 1932-1939  
596 BUCUREŞTI, Bis. Mântuleasa (Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril). Chestionar, corespondenţă, devize, planuri, schiţe, referate, memorii, oferte, caiet sarcini, procese-verbale. Cu timbre. Reparaţie, restaurare. Construcţie, pictură. Semnatari: N. lorga, N. Ghika, St. Balş, E. Costescu, I. Mihail, V. Brătulescu. 1921-1944  
600 BUCUREŞTI, Bis. Sf. N-Iae Dintr-o zi, str. Academiei, dată în folosinţă provizorie comunităţii albaneze. Corespondenţă, chestionar, procese-verbale, memoriu tehnic, antemăsurători-devize, caiet sarcini. Istoric. Urmările cutremurului şi ale bombardamentelor. Reparaţii. Consolidări. Restaurare. (Cu unele modificări „care alterează caracterul istoric şi artistic al monumentului") CMI nu îngăduie dărâmarea bisericii, precum şi nerespectarea condiţiilor de restaurare. Semnatari: D. Onciul, dr. C. I. Istrati, Al. Lapedatu, V. Drăghiceanu, N. Ghika, Şt. Balş, H. Teodoru. 1914-1951  
608 BUCUREŞTI, Bis. Adormirea - Olari, Calea Moşilor 141. Corespondenţă, antemăsurători-devize, referate, proces-verbal, caiet sarcini, schiţe, notificare. Stare. Reparaţii. Spălarea picturii. Instalarea luminii electrice, furtul argintăriei bisericii. Expropriere, lucrări de pavaje. Semnatari: D. Onciul, V. Drăghiceanu, N. Ghika, I. Mihail, H. Teodoru, V. Brătulescu, Şt. Balş. 1921-1943  
611 BUCUREŞTI, Bis. fostei m-ri Pantelimon, (bis. Spitalului). Chestionar, corespondenţă, deviz, planuri, caiet sarcini. Reparaţii. Refacerea picturii. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru, Arthur Verona, I. Mihail, Şt. Balş. 1921-1945  
620 BUCUREŞTI, Bis. Precupeţii Noi (Sf. N-Iae). Str. G-ral Broşteanu. Chestionar, corespondenţă, proces-verbal, antemăsurătoare-deviz, planuri. Stare. Acoperirea bisericii. Transformări. Consolidare. Urmările cutremurului 1940. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, Şt. Balş, H. Teodoru. 1921-1948  
625 BUCUREŞTI. Bis. Scaune (str. Teilor; V. Lascăr; Bolintineanu 1). Vol. I. Corespondenţă, schiţă, rapoarte, chestionar, plan, schiţe, inventarul obiectelor de cult ale bisericii, sec. XVIII - XIX, deviz. Cu timbre. File deteriorate. Cercetarea monumentului. Istoric. Descriere. Lucrări necesare. Amenajări. Construirea palatului societăţii „Astra" (b-dul Carol 16) şi închirierea terenului bisericii. Începerea construcţiei unui imobil în vecinătatea bisericii. Semnatari: V. Drăghiceanu, N. Ghika, D. Onciul, Gr. Cerkez, V. Brătulescu, E. Costescu, H. Teodoru, Şt. Balş, Angela Scheletti. 1916-1939  
626 BUCUREŞTI. Bis. Scaune. Vol. II. Corespondenţă, planuri, referate, antemăsurători-devize, caiete sarcini şi ataşament. Stare. Restaurare (construcţia - inclusiv acoperişul), pictura, tâmpla. Semnatari: N. lorga. St. Balş, V. Brătulescu, H. Teodoru, E. Costescu, I. Mihail, Arthur Verona. Cu timbre. File deteriorate. 1940-1944  
628 BUCUREŞTI. Bis. Schitul Maicilor (Buna Vestire). Chestionar, proces-verbal, corespondenţă, memoriu, antemăsurătoare-deviz. Reparaţii. Renovarea locuinţei preotului, Semnatari: V. Brătulescu, St. Balş, E. Costescu, horia Teodoru. 1921-1948  
634 BUCUREŞTI. Bis. Spirea Nouă (Adormirea) Chestionar, corespondenţă antemăsurători-devize, caiet sarcini, procese verbale, oferte. Cu timbre. Dărâmarea clopotniţei, curăţirea şi repararea picturii. Recuperarea clopotului luat de către germani. Semnatari: St. Balş, N. Ghika, H. Teodoru, I. Mihail, V. Brătulescu, Arthur Verona. 1919-1943  
637 BUCUREŞTI. Bis. Sf. Spiridon Vechi (lângă str. Sf. Apostoli). Corespondenţă, oferte, schiţe, antemăsurători-devize, proces-verbal. Cu timbre. Istoric. Stare. Pericolul de a fi dărâmată. Reparaţii, restaurare (construcţie, pictură). Semnatari: D. Onciul, dr. C.I. Istrati, N. Ghika, V. Drăghiceanu, E. Costescu, St. Balş, V. Brătulescu. 1914-1951 pdf
651 BUCUREŞTI. Bis. Visarion (Sf. Împăraţi C-tin şi Elena). Corespondenţă, chestionar, planuri, schiţe, referate, antemăsurători-devize, caiet sarcini, memoriu. Stare. Refaceri. Consolidări, restaurare. Semnatari: V. Drăghi¬ceanu, N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru, St. Balş. 1921-1953  
657 BUCUREŞTI. Capela Domnească Grigore Ghika. Corespondenţă, planuri, referate, antemăsurători-deviz, caiet de sarcini. Restaurare. Semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu, I.D. Ştefănescu, St. Balş. 1944-1949  
661 BUCUREŞTI. Casa (palat) Filipescu, str. Dionisie Lupu nr. 34. Corespondenţă, planuri, referate, decret regal. Se solicită (şi se hotărăşte) clasarea imobilului ca monument istoric; restaurare. Semnatari: St. Balş, H. Teodoru, Al. Lapedatu, V. Brătulescu, C. Daicoviciu. 1947-1948  
677 BUCUREŞTI. Bis. Curtea Veche VIII. Corespondenţă, antemăsurători-devize, caiet sarcini, referate, procese verbale. Ordinul 13360/23 XI 33 al Patriarhiei către protopopiate în privinţa construcţiilor şi reparaţiilor. Cu timbre. Constatări, instalaţii, reparaţii. Construirea clopotniţei, subzidirea caselor vecine bisericii. Semnatari: N. lorga, H. Teodoru, V. Brătulescu, N. Ghika, I. Mihail, Şt. Balş. 1933-1947  
682 BUCUREŞTI. M-rea Antim vol. II. Referate, corespondenţă, procese-verbale, oferte, antemăsurători-devize, memoriu, caiet sarcini, planuri, fragm. ziar. Cu timbre. Unele file deteriorate. Starea monumentului. Proiect ptr, construirea unui „cămin episcopal" în grădina m-rii. Consolidări, reparaţii, restaurare (biserică, chilii) Casa Pimen din incinta m-rii. Semnatari: N. lorga, H. Teodoru, V. Drăghiceanu, E. Costescu, N. Ghika, patriarhul Miron, V. Brătulescu, George Brătianu, St. Balş. 1931-1949
683 BUCUREŞTI. M-rea Antim vol. III. Corespondenţă, antemăsurători-devize, procese-verbale, condiţii speciale, caiet sarcini, planuri. Restaurare, amenajări. Semnatari: St. Balş, V. Brătulescu. 1945-1952 pdf
684 BUCUREŞTI. M-rea Cotroceni vol. I. Corespondenţă, chestionar, memorii, devize, oferte, referate, contract, caiet sarcini, proces-verbal, antemăsurători, planuri; financiare. Cu timbre. Consolidare, restaurare (construcţie, pictură, faţadă). Semnatari: N. Ghika, V. Drăghiceanu, I. Mihail, V. Brătulescu, St. Balş, Veniamin, mitrop. 1921-1942  
685 BUCUREŞTI. M-rea Cotroceni vol. II. Corespondenţă, schiţă, planuri, antemăsurători-devize, condiţii speciale, procese-verbale, contract, memoriu; financiare. Consolidări, restaurare. Semnatari: V. Brătulescu, Al. Lapedatu, St. Balş. 1943-1949  
692 BUCUREŞTI. M-rea Radu Vodă. Corespondenţă, oferte, schiţă, antemăsurători-devize. Cu timbre. Unele file deteriorate, reparaţii (biserica). Clădirea internatului teologic. Semnatari: Al. Lapedatu, D. Onciul, N. Ghika, V. Drăghiceanu, H. Teodoru, St. Balş. 1914-1951  
694 BUCUREŞTI. M-rea Văcăreşti. Corespondenţă, financiare, antemăsurători-devize, procese-verbale, schiţe, condiţii speciale, fragm. ziar, Liberalul 1. oct. 1946, memorii, referate. Cu timbre. Consolidare, reparaţii, îmbunătăţiri. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru, St. Balş, C. Daicoviciu. 1936-1952  
713 BUDEASA, jud. Argeş. Cula şi parcul Al. Budişteanu, biserica Adormirea. Chestionar, adrese, referate, deviz reparaţii, declarare mon. istorice, identificare obiecte de valoare (arme, ceasuri, stampe). Semnatari: H. Teodoru, Şt. Balş. 1921-1953  
722 BUFTEA, jud. Ilfov. Capela Ştirbei Vodă. Adrese, referate, oferte, reparaţii, planuri, schiţe, recepţie lucrări. Semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu, Şt. Balş. 1935-1940  
732 BUJORENI, jud. Vâlcea. Bisericile Sf. Nicolae, Sf. Voievozi, Adormirea. Chestionare, adrese, referate despre proasta stare, descriere, deviz, antemăsurătoare, caiet de sarcini pentru consolidare şi restaurare, recepţie lucrări, foto. Semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu, Şt. Balş, I. Mihail. 1921-1945  
747 BURDUJENI, jud. Suceava - mănăstirea Todireni. Chestionar, referate, raport, antemăsurătoare, deviz reparaţii, restaurare, desene. Semnatari: N. lorga, Şt. Balş, H. Teodoru, V. Drăghiceanu, V. Brătulescu, E. Costescu 1921-1943 pdf
764 BUZĂU. Episcopia, vol. I. Corespondenţă, referate, lista antreprenorilor calificaţi, caiet sarcini, contract, deviz reparaţii, restaurare, plan. Semnatari: N. lorga, N. Ghika-Budeşti, V. Brătulescu, H. Teodoru, Şt. Balş. 1930-1939  
779 BASARABIA - Cetatea Albă. Biserica Sf. loan cel Nou. Cerere subvenţie pentru reparare capelă, adresă chemare în faţa instanţei a preotului St. Fotescu care a "reparat" pictura (fără aprobare C.M.I.), distrugând-o. Semnatari: H. Teodoru, Şt. Balş, Şt. Ciobanu, Min. Cultelor şi Apelor. 1937-1938  
790 BASARABIA - Ismail. Catedrala. Adrese şi referate despre propunere înlocuire inscripţii slavone din interiorul bisericii, C.M.I, nu aprobă; biserica Sf. Dumitru. Deviz şi antemăsurătoare reparaţii tencuială şi pictură, cerere desfiinţare baldachin. Semnatari: N. lorga, H. Teodoru, Şt. Balş. 1935-1938  
796 BASARABIA - Gruşeva, jud. Lăpuşna. Biserica Adormirea. Adrese şi referate pentru reparaţii; Semnatar: Şt. Balş. 1939-1943  
801 BASARABIA -
. Catedrală. Referat al arh. Ciupcea pentru restaurare, deviz şi antemăsurătoare restaurare, planşe-reveleu; Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, P. Antonescu.
1941  
805 BASARABIA - Chişinău. Biserica Naşterea Domnului (Mazarachi). Istoric, adrese, referate pentru consolidare deal şi biserică, deviz, antemăsurătoare. Semnatari: mitropolit Gurie, Şt. Balş, N. Ghika-Budeşti, N. Ţiganco, asociaţia culturală „Astra Basarabiei". 1934-1935  
811 BASARABIA — schitul Rugi, jud. Soroca. Adrese, referate, istoric, traducere inscripţii, deviz, antemăsurătoare pentru restaurare. Semnatari: P.Gore, V. Drăghiceanu, N. Ghika-Budeşti, ministrul Cultelor şi Artelor (C. Banu), Şt. Balş. 1922-1944  
813 BASARABIA - cetatea Soroca. Raport cercetare arheologică, obiecte găsite, cerere pază, executare nivelare în jurul cetăţii fără autorizaţie C.M.I., remarcarea unui val de pământ. Semnatari: V. Drăghiceanu, Şt. Balş, H. Teodoru. 1928-1943  
825 CALIACRA, jud. Teche - geamia. Deviz reparaţiii, procese verbale; Caragealîc - biserica Sf. Troiţă - referate. Semnatari: N. Ghika, Şt. Balş. 1921-1939  
830 CALIACRA, ruinele de la capul Caliacra. Adrese, descoperirea fundaţiei unei bazilici, referat pentru săpături arheologice. Semnatar: Şt. Balş. 1938  
865 CAŞIN, jud. Bacău. Biserica Maicii Domnului - chestionar, caiet de sarcinii, deviz pentru consolidare, restaurare după cutremur.
Biserica Sf. Dimitrie şi biserica de lemn: chestionare. Curiţa - Biserica de lemn Sf. Nicolae -chestionar. Semnatari: H. Teodoru, Şt. Balş.
1921-1943  
867 CAŞIN, jud. Bacău, biserica Sf Voievozi a fostei m-rii Caşin. Adrese, referate pentru executare mobilier şi catapeteasmă, antemăsurătore, deviz, schiţa turn clopotniţă, deviz, antemăsurătoare consolidare din 1940. Semnatari: Gh. Sterian, Şt. Becu,N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, Şt. Balş. 1929-1944  
886 CĂLDĂRUŞANI, jud. Ilfov. Mănăstirea Căldăruşani. Chestionar. Adrese, referate, proiect restaurare biserică şi turn clopotniţă (cu planşe), deviz montare uşă altar, procese verbale recepţie lucrări, adrese despre urmări incendiu din 1945, deviz refacere acoperiş clădiri incintă, deviz reparaţii curente clădiri aripa dreaptă; Semnatari: H. Teodoru, St. Becu, Şt. Balş, Al. Lapedatu. 1914-1952  
890 CĂLIMĂNEŞTI, jud. Vâlcea. Biserica Sf. Voievozi - chestionar, adrese, referate, releveu şi proiect restaurare turn clopotniţă, deviz restaurare pictură, recepţie lucrări, note despre nerespectarea devizului la consolidare, cerere a parohiei de dărâmare a clopotniţei; C.M.I, nu aprobă. Semnatari: H. Teodoru, Şt. Balş. 1921-1949  
976 CHEIA, jud. Vâlcea - schitul Iezer (cu biserica Intrarea în Biserică) -corespondenţă, chestionar, referat cu descriere, deviz restaurare (1946); schitul Pahomie (ruine) - corespondenţă, cerere cercetare, stare; bis. Sf. Voievozi - chestionar, corespondenţă, deviz întreţinere şi consolidare, caiet de sarcini pentru restaurare pictură. Semnatari: P. Demetrescu, N. Ghika-Budeşti, I.L. Atanasescu, Şt. Balş, I. Mihail. 1921-1946  
978 CHETREŞTI, jud. Vaslui - biserica Buna Vestire (Deleşti) - chestionar, corespondenţă, deviz reparaţii; Răduleşti - biserica de lemn Sf. Gheorghe -chestionar. Semnatari: V. Brătulescu, Şt. Balş, H. Teodoru. 1921-1946  
1002 CHIŢORANI, com. Bucov, jud. Prahova - Biserica Sf. Stelian: chestionar; corespondenţă; deviz, consolidare şi reparaţii (1942), descriere, 3 foto înainte de consolidare, caiet sarcini pentru restaurare pictură, concluzii după restaurare; Biserica de lemn Sf. Nicolae: chestionar; Bucov - Biserica Sf. Treime: chestionar; semnatari: I. Mihail, Em. Costescu, Şt. Balş, Sterie Becu 1921-1946  
1029 CIORĂŞTI, com. Glojud, jud. Gorj - Bis. de lemn Sf. Gheorghe: chestionar; Băsnegi - Bis. de lemn Cuvioasa Paraschiva: chestionar; Ohaba - Bis. de lemn Sf. Nicolae: chestionar; corespondenţă, stare, propunere demolare şi construire bis. nouă, proiect construire (cu 1 planşă); semnatari: Şt. Balş, Ministerul Cultelor. 1921-1947  
1066 CÂINENI, jud. Vâlcea - Bis. Sf. Nicolae: chestionar, adrese, deviz restaurare, referate; Robeşti - Bis. Sf. Voievozi: chestionar, corespondenţă, deviz restaurare; semnatar: Şt. Balş. 1921-1943  
1068 CÂLNIC, jud. Alba - Cetatea Câlnic: corespondenţă, descriere, istoric, cererile primăriei Câlnic şi ale prefecturii Alba pentru scoaterea din categoria monumentelor şi demolare, CMI nu aprobă; semnatari: Şt. Balş, Pref. jud. Alba, Primăria Câlnic, H. Teodoru. 1948  
1072 CÂMPINA, jud. Prahova - Bis. Adormirea Maicii Domnului: chestionar, corespondenţă, deviz restaurare (1941), 1 planşă; Bis. Treime: chestionar, referate, descriere, deviz consolidare şi reparaţii biserică şi clopotniţă veche (1941), 3 foto biserică (după cutremurul din 1940), cereri ale primăriei pentru construire biserică nouă; Bis. Sf. Voievozi: chestionar, corespondenţă, deviz reparaţii (1938), recepţie lucrări, descrierea distrugerilor din timpul bombardamentului (1943), deviz reparaţii; semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu, Em. Costescu, lonescu Berechet, Şt. Balş. 1921-1946  
1095 CÂMPULUNG, jud. Muscel - Mănăstirea Negru Vodă - istoric (de preot Isbăşescu, la 1905), situaţie cu restaurarea casei administraţiei pentru folosire ca orfelinat (1920); deviz restaurare turlă clopotniţă (cu un plan, 1944), sesizare cu dispariţia unor odoare din patrimoniul mănăstirii, inventar cu obiecte lipsă faţă de inventarul din 1902, adrese despre incendiu (1934); urmări, deviz reparaţii clopotniţă (1934), recepţie lucrări, deviz reparaţii muzeu (1936), referate pentru mobilier muzeu, deviz restaurare foişor, casa-muzeu, paraclis (1938), releveu clopotniţă, contract pentru restaurare foişor, referate despre urmările cutremurului (1940), referat pentru restaurare pictură paraclis (1948); semnatari: P. Demetrescu, N. Ghika-Budeşti, V. Drăghiceanu, mitropolia Ungro-Vlahiei, S. Becu, H. Teodoru, Şt. Balş, N. lorga, Al. Lapedatu. 1905-1948  
1100 CÂMPULUNG, jud. Muscel - Mănăstirea Negru Vodă: corespondenţă, deviz suplimentar pentru restaurare clopotniţă şi stăreţie (1944), recepţie lucrări restaurare casa M. Basarab, deviz restaurare casa-muzeu (cu 1 planşă, 1944), referate, deviz restaurare chilii (1944), listă cu obiecte pentru muzeu (1948), norme pentru consolidare cruci (1948); semnatari: H. Teodoru, Şt. Balş, prefect T. Nicolau, Al. Lapedatu, C. Daicoviciu. 1944-1948  
1107 CÂNDEŞTI, jud. R. Sărat- Schitul Recea: corespondenţă, deviz construire casă parohială, deviz restaurare biserică (1947), recepţie lucrări; semnatari: H. Teodoru, Şt. Balş. 1947-1948  
1112 CÂRJOAIA, jud. laşi - Pod de piatră: corespondenţă, presupunerea că ar exista din vremea lui Ştefan cel Mare; semnatar: Şt. Balş. 1943  
1115 CÂRLIGAŢI, jud. Fălciu - Bis. Sf. Gheorghe, deviz reparaţii exterioare (1938), corespondenţă, deviz reparaţii (1940); semnatari: N. lorga. Şt. Balş. 1938-1942  
1118 CÂRLIGI, jud. Neamţ - Bis. Trei Ierarhi: chestionar şi corespondenţă; Soci - Bis. Sf. Voievozi: chestionar; Dudeşti - Bis. Sf. Apostoli: chestionar. Semnatar: Şt. Balş 1919-1942  
1136 CLUJ - Biserica ortodoxă centrală, str. Biserica ortodoxă nr. 6 - adrese, cerere reparaţii, descrierea reparaţiilor necesare deviz restaurare (1938); condiţii speciale pentru iconostas nou; biserica reformată: corespondenţă, deviz restaurare (1951); biserică romano-catolică Sf. Mihail: corespondenţă, referat pentru restaurare, deviz restaurare (1940); biserica greco-catolică (Bob): corespondenţă, cerere reparaţii, condiţii speciale pentru adausuri la clopotniţă (1947); semnatari: H. Teodoru, episcopul luliu Hossu, V. Brătulescu, Şt. Balş. 1938-1951  
1141 COBIA, jud. Dâmboviţa - Schitul Cobia (cu Bis. Sf. Nicolae): corespondenţă, starea critică, deviz reparaţii biserică şi clopotniţă (1935), schiţe case schit, referat despre lucrări neaprobate de CMI, deviz pictură (1936), deviz consolidare biserică şi clopotniţă (1941); Copăcei - Bis. de lemn Cuvioasa Paraschiva: chestionar; Frăsinei - Bis. de lemn Cuvioasa Paraschiva: chestionar, semnatari: N. Ghika-Budeşti, Şt. Balş, H. Teodoru, I. Mihail. 1921-1941  
1175 COLŢU, com. Ungheni, jud. Argeş - Bis. Sf. Nicolae: chestionar, corespondenţă, descriere, deviz consolidare (cu un plan); Ungheni - Bis. Cuvioasa Paraschiva: chestionar, deviz reparaţii (1943), corespondenţă; semnatar: Şt. Balş. 1921-1943  
1176 COLUN, jud. Făgăraş - Bis. Ortodoxă: corespondenţă, descriere, deviz restaurare (cu releveu); semnatari: S. Becu, Şt. Balş 1943-1944  
1186 COMĂNEŞTI, jud. Suceava - Bis. Adormirea Maicii Domnului: corespondenţă, descriere, deviz reparaţii (1938 şi 1943); semnatari: N. lorga, H. Teodoru, Şt. Balş. 1937-1944  
1234 CORNI, jud. Fălciu - Bis. de lemn Sf. Dumitru - referat, descriere, stare, deviz restaurare. Semnatar: Ştefan Balş 1939  
1248 COSTACHE NEGRI (fost Mânjina), jud. Covurlui - casa muzeu C. Negri -adrese, descriere activitate vornicul C. Negri, declarare casă monument istoric (1943), referat pentru amenajare, inscripţie, releveu; Bis. Sf. Apostoli: chestionar; semnatari: Consiliul de Miniştri (Ovidiu Al. Vlădescu), AL. Lapedatu, Şt. Balş. 1921-1944  
1261 COŞULA, jud. Botoşani - Mănăstirea Coşula: chestionar, corespondenţă, deviz reparaţii clopotniţă (1925-1926), deviz reparaţii biserică (1929), referate despre reparaţii şi restaurare pictură, deviz restaurare biserică şi zid împrejmuire (1938), caiet de sarcini pentru restaurare pictură, conflicte cu spitalul din zonă pentru clădiri, recepţie lucrări reparaţii (1939), deviz reparaţii biserică şi zid înconjurător (1943), schiţe - plan de situaţie, semnatari: Ministerul Cultelor şi Artelor, H. Teodoru, I. Mihail, Şt. Balş, Patriarhia, mitropolitul Moldovei (Irineu), N. lorga, Ministerul Sănătăţii. 1921-1947  
1269 COTNARI, jud. laşi - Bis. Domnească Cuvioasa Paraschiva: chestionar, referate, descriere stare, deviz restaurare (1933), deviz reconstruire pridvor (cu 1 planşă, 1933), deviz reparaţii curente (1938), deviz reparaţii uşă şi amenajare morminte în jurul, bisericii (cu planşe, 1943-1945); Hodura- Bis. Sf. Nicolae: chestionar; Zbiereni - Bis. Sf. Nicolae: chestionar; semnatari: I. Mihail, H. Teodoru, Şt. Balş, Aurel Popa (secretar de Stat), P. Antonescu. 1921-1945  
1286 COZIA, jud. Vâlcea - Mănăstirea Cozia şi ruine Cozia veche: corespondenţă, deviz reparaţii învelitoare bolniţă (1945), deviz construire zid împrejmuire (1945), recepţie lucrări, deviz confecţionare uşi şi reparaţii chilii (1944), deviz consolidare zid incintă şi restaurare paraclis (1945), planşe mobilier biserica mare şi bolniţă (1944),. recepţie lucrări învelitoare (1945), deviz reparaţii învelitoare (1945), deviz reparaţii învelitoare clădiri incintă N. şi E. (1946-1947), adresă şi plan pentru construire cabană în zona mănăstirii (1946), deviz consolidare zid incintă (diguri) şi contraforţi dinspre râul Olt (1948), recepţie lucrări, foto (1949); Cozia veche - adresă despre evenimentele petrecute în perioada 1929-1948, descriere ruine biserică; semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru, V. Moisescu, C. Daicoviciu, I. L. Atanasescu, Şt. Balş. 1944-1950  
1374 CUCI, com. Bozieni, jud. Roman - Bis. Adormirea Maicii Domnului; Săcăleni - Bis. Sf. Voievozi; Bozieni - Bis. Sf. Nicolae; Crăeşti - Bis. Cuvioasa Paraschiva: chestionare; Bozieni - Balş - Bis. Înălţarea Domnului: chestionar, corespondenţă, descriere, deviz reparaţii (1943); semnatar: Şt. Balş. 1921-1943  
1380 CUCUTENI, com. Băiceni, jud. laşi - Bis. Sf. Voievozi: chestionar; Cucuteni - Dumeşti - Bis. Schimbarea la Faţă: corespondenţă, deviz reparaţii (1941); Cojeasca Veche - Bis. Naşterea Sf. loan Botezătorul: chestionar. Semnatar: Ştefan Balş 1921-1945  
1397 CURTEA DE ARGEŞ, jud. Argeş - Bis. Episcopală: corespondenţă, referate despre întreruperea restaurării, caiet de sarcini pentru restaurare, recepţie lucrări (1942, 1943), referat cu lichidarea lucrărilor (1943), deviz pentru completare învelire cu plumb a baldachinului (1943), deviz chituire învelitoare de plumb la biserică (1946); semnatari: Alex. Popovici (arh. restaurator), mareşalul Curţii regale (S. Mardari), episcopii Argeşului (Dionise, Emilian), Em. Costescu, I. Mihail, A. Popa, Şt. Balş, patriarhul Nicodim, V. Brătulescu, H. Teodoru. 1940-1949  
1410 DANA, jud. Bacău - Biserica Sf. Nicolae: chestionar; Bis Adormirea Maicii Domnului (filiala Pătrăşcani): chestionar; corespondenţă, degradare acoperiş; propunerea Fundaţiei Culturale Regale de a repara biserica; devize reparaţii învelitoare şi reparaţii curente (1939-1942); caiet de sarcini pentru reparaţii (tipizat); Bis. Sf. Nicolae (filiala Râpile): chestionar; Bis. de lemn Sf. Nicolae (filiala Râpile de Sus): chestionar; dorinţa parohiei de a dărâma biserica (degradată) şi de a construi alta mai mare; referat cu istoric şi descriere celei trei biserici; Bis. de lemn Sf. Nicolae (filiala Slobozia Mielului): chestionar; descriere; aviz reparaţii şi extindere (1939); recepţie lucrări (1948); semnatari: P. Demetrescu, Şt. Balş, Fundaţia Culturală Regală 1921-1948  
1417 DĂLHĂUŢI, jud. Rm. Sărat - Mănăstirea Dălhăuţi cu Bis. Izvorul Tămăduirii, Bis. Sf. Împăraţi şi Bis. de lemn Sf. Voievozi, Adormirea Maicii Domnului: chestionare; corespondenţă (cu referiri asupra fostei mănăstiri Poiana Mărului şi Bis. din Bonţeşti); descriere stare după cutremur (1940); devize reparaţii ansamblu (1940, 1941, 1942); devize construire trapeză nouă (1946, 1948); cerere pentru pictură din nou la Bis. Izv. Tămăduirii; semnatari: H, Teodoru, V. Moisescu, Şt. Balş. 1921-1948  
1429 DĂRMĂNEŞTI, jud. Neamţ - Buna Vestire: chestionar, Gârcina (Cuejdiu ?) - Bis.de lemn Pogorârea Duhului Sfânt: chestionar; istoric, descriere, mutare catapeteasmă, printre semnatari: Şt. Balş. 1921-1938  
1443 DELENI, jud. Botoşani - Schitul Lacuri cu Bis. Sf. Nicolae: chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii (1935-1940); descriere beciuri; deviz reparaţii beciuri (1943); litigii privind dreptul de proprietate asupra terenului; lucrări (văruieli) ce acoperă portretele ctitorilor Cantacuzino, CMI protestează; semnatari: Şt. Balş. Mitropolit Irineu. 1921-1944  
1444 DELENI, jud. Fălciu - Bis. de lemn Trei Ierarhi (ruină): corespondenţă, folosirea lemnăriei pentru construirea unei capele; Bărboşi - Bis. Sf. Maria: corespondenţă, stare precară, deviz reparaţii; semnatarii: V. Ursăcescu, Şt. Balş. 1933-1935  
1452 DEZROBIŢI, com. Frânceşti, jud. Vâlcea - Mănăsirea „Dintr-un lemn": memoriu şi deviz pentru „scoaterea la iveală a vechei picturi" (1936); recepţie lucrări (1936-1937); corespodenţă; deviz lucrări întreţinere la biserică, turn clopotniţă, stăreţie (1938), insistente adrese ale stareţei Taisia Vasilescu pentru reparaţii stăreţie, propunerea ca mănăstirea să fie declarată a aviatorilor şi marinarilor, care vor aloca fonduri pentru reparaţii, CMI aprobă (1939); mutarea pietrei tombale a Cantacuzinilor; pictarea pe zidurile clopotniţei a două icoane (fără aviz CMI); deviz rep. pardoseală şi alte lucrări de întreţinere la biserică (1943); deviz consolidare biserică şi stăreţie (1943-1944, 1947); deviz înlocuire pardoseală şi drenare la biserică (1948); semnatari. N. lorga, I. Mihail, T. Gh. Tomescu (pictor restaurator), H. Teodoru, I. L. Atanasescu, Min. Aerului şi Marinei, V. Brătulescu, V. Moisescu, Şt. Balş. 1936-1949  
1480 DOBROSLĂVEŞTI, com, Cănţălăreşti, jud. Vaslui - Bis de lemn Sf. Dimitrie: chestionar, corespondenţă, Episcopia de Huşi cere demolarea bisericii, CMI nu aprobă; Bis. de zid Sf. Dimitrie (filiala Mărăseni): chestionar, pomelnic cu ctitori (2 Dec. 1918); Bis. Sf. Nicolae (filiala Brăhăsoca): chestionar; Cănţălăreşti - Ciofeni - Bis. de lemn Sf. Nicolae: corespondenţă, descriere; deviz reparaţii (1939); reconstruire clopotniţă (1942); referiri la Podul înalt, al lui Ştefan cel Mare (degradare pietre cu inscripţii); semnatari: Şt. Balş, Al. Lapedatu, V. Ursăcescu. 1921-194  
1485 DOBROVĂŢ, jud. Vaslui - Mănăstirea Dobrovăţ cu Bis. Pogorârea Sf. Duh: chestionar; corespodenţă; cercetare pictură; deviz restaurare pictură (1930); deviz reparaţii învelitoare (1930); recepţie lucrări pictură (1931), raport restaurare pictură; cercetare pentru restaurare parament, acoperiş şi ferestre (1939); deviz restaurare - consolidare biserica mare, turn cloptoniţă şi paraclis (1943); semnatari: Gh. Balş, H. Teodoru, V. Ursăcescu, T. Gh. Tomescu (pictor), I. Mihail, N. lorga, episcop Nifon, Şt. Balş, V. Moisescu. 1921-1943  
1501 DOMNEŞTI, jud. Putna - Bis. Adormirea Maicii Domnului: corespondenţă pentru reparaţii acoperiş. Semnatar: Ştefan Balş 1921-1932  
1510 DOROHOI, jud. Dorohoi - Bis. de lemn Adormirea Maicii Domnului (Vârgolici): chestionar; corespondenţă; devize reparaţii (1934, 1943, 1945, 1949); semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru. 1921-1949  
1524 DRĂGĂNEŞTI, jud. Suceava- Bis. de lemn Sf. Voievozi: chestionar; Bis. de lemn Buna Vestire (Orţeşti): chestionar; corespondenţă, parohul cere demolarea vechii biserici şi construirea alteia, mai mare (1937). CMI nu aprobă, deviz reparaţii (1937); biserica suferă stricăciuni în urma războiului; Bis. de lemn Naşterea Maicii Domnului (Săveşti), Bis. de lemn Sf. Voievozi (Şoimăreşti), Bis. de lemn Sf. Împăraţi (Tonţi): chestionare; printre semnatari: Şt. Balş. 1921-1935  
1579 FĂGĂRAŞ, jud. Făgăraş - Bis. Sf. Nicolae - Brâncoveanu: corespondenţă, solicitări restaurare, referiri la Palatul Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus (descriere - 1921); deviz consolidare biserică (cu schiţă), copii documente (1914-1916) în care se argumentează necesitatea restaurării; oferte restaurare tâmplă, strane şi paviment; deviz restaurare icoane împărăteşti, semnatari: V. Drăghiceanu, D. Onciul, N. Ghika-Budeşti, mitropolitul V. Suciu, Al. Lapedatu, C. Daicoviciu, C. Petrescu - Dragoe, I. Mihail, Ştefan Balş. 1919-1948  
1580 FĂGĂRAŞ, jud. Făgăraş - Cetate: corespondenţă; instalare batalion grăniceri în cetate; deviz reparaţii curente (1937); cerere pictare capelă; executarea unor ferestre în zidul cetăţii fără aprobare CMI, se cer sancţiuni contra vinovaţilor (1938); cercetare şi propuneri pentru întreţinere şi consolidare (1948); semnatari: Min. Apărării Naţionale, V. Drăghiceanu, Em. Costescu, N. lorga, H. Teodoru, I. Mihail, Min. de Interne, Şt. Balş. 1926-1949  
1584 FĂLCIU, jud. Fălciu - Bis. de lemn Pogorârea Sf. Duh: corespondenţă; deviz reparaţii (1939), Schiţe releveu, descriere, distrusă de război.
Semnatar: Ştefan Balş
1938-1946  
1585 FĂLCIU, jud. Fălciu - Bis. de lemn Sf. Gheorghe: corespondenţă; deviz reparaţii, schiţe releveu, descriere. Semnatar : Ştefan Balş 1939  
1587 FĂLTICENI, jud. Suceava - Bis. Adormirea Maicii Domnului: chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii curente (1943); Bis. Sf. Eftimie (capelă a spitalului): corespondenţă, cerere redeschidere, conducerea spitalului se opune; Bis. Sf. Ilie; Sf. Gheorghe (Buciumeni): corespondenţă; Bis. Sf. Haralambie (Buneşti): chestionar; Bis. Sf. Nicolae (Şoldăneşti); corespondenţă; deviz reparaţii (1935); Bis. Sf. Voievozi (Tâmpeşti). chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii şi pictare (1937, 1943), semnatari: Şt. Balş, I. Mihail. 1921-1943  
1593 FĂURENI, com. Budeştii Ghicăi, jud. Neamţ - Bis. de lemn Sf. Dumitru, Bis. de lemn Sf. Nicolae (Tatomireşti): chestionare; Bis. Sf. loan Botezătorul (Budeştii Ghicăi): chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii (1931-1932); semnatari: Şt. Balş, N. Ghika-Budeşti. 1921-1943  
1597 FEDELEŞOIU, jud. Argeş - Schitul Fedeleşoiu cu Bis. Schimbarea la faţă: corespondenţă, acoperiş deteriorat de furtună (1920), afectarea picturii; chestionar; degradare tâmplă, ofertă restaurare; deviz reparaţii şi întreţinere (1934), caiet de sarcini pentru restaurare pictură şi tâmplă (1935), recepţie lucrări (1936); Bis. Sf. Nicolae (Goranu): chestionar, corespondenţă, stare precară, descriere, Episcopia cere dărâmarea ruinelor şi construirea unei biserici noi, CMI aprobă cu anumite condiţii (1933); Bis. Sf. Îngeri (Racoviţă): chestionar, semnatari: I. Mihail, Şt. Balş, I. D. Trajanescu, P. P. Panaitescu, Al. Referendaru. 1920-1936  
1618 FÂNTÂNELE, jud. Prahova - Bis. Adormirea Maicii Domnului (Mazâli): chestionar; corespondenţă, stare precară; deviz conservare ruine şi componente artistice (1942); Bis. Adormirea Maicii Domnului (Ungureni): chestionar; corespondenţă; deviz rep. învelitoare (cu o planşă - 1923); deviz şi caiet pictură (1942), semnatari: H. Teodoru, Şt. Balş, P. Demetrescu, I. Mihail, V. Moisescu, S. Becu. 1921-1946  
1621 FÂSTÂCI, jud. Vaslui - Schitul Fâstâci cu Bis. Sf. Nicolae: chestionar; corespondenţă, deviz reparaţii (1930); degradări datorate cutremurului (1940); deviz restaurare biserică şi clopotniţă (1942); deviz consolidare turn clopotniţă (1949), Bis. de lemn Adormirea Maicii Domnului (Băleşti): chestionar şi corespondenţă; Bis. de lemn Sf. Nicolae (Cosmenşti); chestionar; deviz restaurare (1931); semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, V. Moisescu, episcop de Huşi (Nifon). 1921-1949  
1626 FLOREŞTI, jud. Prahova - Conacul „Micul Trianon" şi parcul înconjurător: corespondenţă; Decret regal pentru clasare mon. istoric (1946); nominalizare proprietar; Bis. Sf. Treime şi Naşterea Maicii Domnului: chestionar; semnatari: regele Mihai, M. Ralea, Al. Lapedatu, Şt. Balş. 1921-1946  
1631 FLORU, jud. Olt - Bis, Sf. Împăraţi şi Sf. Dimitrie: chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii şi eliminare umezeală; Bis. Sf. Împăraţi (Icoana): chestionar; semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru. 1921-1944  
1633 FOCŞANI, jud. Putna - Bis. Domnească Cuvioasa Paraschiva: chestionar; corespondenţă, dorinţa parohiei de a ridica o clădire (şcoală de cântăreţi) lângă biserică (cu un plan de situaţie şi un plan proiect - 1939), CMI nu aprobă; degradări produse de cutremur (1940), primăria doreşte dărâmarea turnului clopotniţă, CMI nu aprobă (1941), foto după cutremur; deviz consolidare şi reparaţii biserică şi clopotniţă (1941); semnatari: V. Brătulescu, Şt. Balş, H. Teodoru, V. Moisescu, Primăria Focşani. 1921-1941  
1641 FOCŞANI, jud. Putna - Bis. Sf. loan Botezătorul: chestionar; corespondenţă, înfiinţare Comitet pentru restaurare biserică; descriere; patetice apeluri pentru restaurare; deviz restaurare (cu 3 pl. releveu - 1943), recepţie lucrări (1951), deviz consolidare şi întreţinere (1951); semnatari: V. Moisescu, Şt. Balş. 1921-1951  
1682 GALAŢI, jud. Covurlui - Bis. Sf. Gheorghe: chestionar; corespondenţă; stare precară; deviz reparaţii (1942), biserica a suferit stricăciuni în timpul Eteriei, afectată de cutremur (1940) şi de „schijele bolşevice"(1941); semnatari: Şt. Balş, Camera deputaţilor. 1921-1944  
1683 GALAŢI, jud. Covurlui - Bis. Precista: chestionar; istoric, descriere arhitectură şi pictură; stare precară; deviz reparaţii (1938); deviz consolidare după cutremur; Bis. Adormirea Maicii Domnului (Mavromol). chestionar; corespondenţă, lucrări fără aprobare CMI; deviz reparaţii interioare (1937), semnatari: Şt. Balş, Em. Costescu/Min. Cultelor, episcop Chesarie. 1921-1952  
1744 GHIGHIU, jud. Prahova - Mănăstirea Ghighiu: corespondenţă, degradare clădiri incintă; chestionar pentru Bis. Sf. Lazăr (din cimitir); recepţie lucrări reparaţii acoperiş (1931); deviz reparaţii după cutremur la Bis. Sf. Lazăr, situaţie definitivă cu reparaţiile necesare la Bis. mare, clopotniţă, stăreţie, Bis. mică (Sf. Lazăr); semnatari: S. Becu, Şt. Balş, Em. Costescu, mitropolit Veniamin. 1928-1943  
1773 GÂDINŢI, jud. Roman - Cetatea „nouă" (Smedorova): corespondenţă; descriere ruine; legende despre cetate şi Ştefan cel Mare; CMI cere exproprierea terenului pentru conservarea cetăţii; date istorice; schiţă; semnalarea distrugerilor;
Biserica Sf. Dumitru şi turn clopotniţă: Schiţe releveu, descriere,foto (în plic anexă)
Referiri la găsirea unor monede romane la Costeşti, jud. Brăila; semnatari: Prefectura Roman, H. Teodoru, Şt. Balş, V. Brătulescu, Min. de Interne.
1938-1948  
1774 GÂDlŢI, jud. Roman - Bis. Sf. Dumitru: chestionar; cercetare; descriere; deviz consolidare şi reparaţii; Bis. de lemn (Pănceşti): chestionar; semnatari: Şt. Balş, I. Mihail. 1921-1947  
1784 GÂRCENI, jud. Vaslui - Bis. de lemn Sf. Nicolae: chestionar; corespondenţă, descriere; deviz reparaţii (1936); Bis. de lemn Adormirea Maicii Domnului (Trohan): chestionar; descriere; deviz reparaţii (1938); Bis. de lemn (Racova): chestionar; semnatari: Şt. Balş, I. D. Trajanescu. 1921-1940  
1792 GLAVACIOC, jud. Vlaşca - Mănăstirea Glavacioc cu Bis. Buna Vestire: corespondenţă, stare precară; deviz reparaţii curente (1936); recepţie lucrări (1937), schiţă acoperiş; deviz împrejmuire (1939); deviz restaurare biserică şi clopotniţă, execuţie pridvor nou (1939-1940); descriere avarii după cutremur; deviz restaurare biserică şi clopotniţă (1942); Ministerul înzestrării Armatei contribuie cu materiale pentru restaurare, lucrările de restaurare încep în 1946; Parohia solicită retrocedarea zonei heleşteului unde se găseau vechile cuptoare (amintite şi de istoriograful Paul din Alep în sec. XVI); descriere ansamblu şi lucrări efectuate de-a lungul timpului; semnatari: V. Drăghiceanu, H. Teodoru, Em. Costescu, P. Antonescu, Al. Lapedatu, Şt. Balş, V. Brătulescu. 1928-1951  
1794 GLĂVĂNEŞTI, jud. Tecuci - Bis. Sf. Nicolae: chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii şi pictare (1937); descriere; deviz consolidare şi reparaţii (cu 2 planuri - 1941); semnatari: Ştefan Balş, I. Mihail. 1921-1944  
1819 GOLEŞTI, jud. Muscel - Bis. Sf. Treime: chestionar; corespondenţă; date istorice, cerere reparaţii; deviz reparaţii clopotniţă (1920); oferte pentru restaurare tâmplă; program de lucrări ale Atelierului de reparaţii CMI (1925); restaurarea tâmplei este făcută în cadrul atelierului CMI; deviz supraînălţare clopotniţă (1939); deviz consolidare şi restaurare clopotniţă (1946); deviz reparaţii acoperiş, zidărie interioară şi pictură (1950); 13 planşe-proiect pentru turlă clopotniţă (1946); semnatari. I. D. Trajanescu, N. Ghika-Budeşti, P. Demetrescu, V. Drăghiceanu, A. Verona, H. Teodoru, V. Moisescu; P. Antonescu, Şt. Balş, A. Scheletti. 1915-1950  
1844 bis GRĂJDENI, jud. Tutova - Biserica de lemn Sf. Gheorghe: chestionar, istoric, descriere, schiţe releveu. Semnatar: Ştefan Balş 1921-1938  
1845 GRĂMEŞTI, jud. Dorohoi - Bis. de lemn Sf. Nicolae, Bis. Sf. Nicolae (Verpalea). chestionare; Bis. de lemn Adormirea Maicii Domnului (Rudeşti). chestionar; corespondenţă; deviz restaurare (1934); parohia cere demolarea bisericii şi construirea uneia mai mare, CMI propune restaurarea; semnatari: Şt. Balş, N. Ghika-Budeşti. 1921-1938  
1872 GUGEŞTI, jud. Fălciu - Bis. Sf. Nicolae: corespondenţă; conflicte în legătură cu proprietatea asupra terenului; deviz reparaţii (1936); oferte pentru restaurare pictură; semnatari: V. Drăghiceanu, Şt. Balş, I. Mihail. 1921-1939  
1880 GURA MOTRULUI, jud. Mehedinţi - Mănăstirea Gura Motrului: corespondenţă, condiţii speciale pentru restaurare vechile chilii; deviz restaurare biserică şi clopotniţă veche (cu planuri releveu şi proiect 1944-1945); istoric; deviz intervenţii urgente la biserică, învelitoare chilii; date istorice şi descrierea intervenţiilor asupra mănăstirii de-a lungul timpului; recepţie lucrări la biserică şi clopotniţă; deviz restaurare stăreţie (cu planuri releveu şi proiect), memoriu - istoric (cu bibliografie); releveu mănăstire (cu planuri ansamblu); semnatari: Em Costescu, P. Antonescu, Şt. Balş, H. Teodoru, mitropolit Nifon, I. L. Atanasescu. 1944-1945  
1900 HADÂMBU, com. Mogoşeşti, jud. laşi - Schitul Hadâmbu cu biserica Naşterea Maicii Domnului: chestionar, corespondenţă, stare precară (1924); cercetare, devize restaurare (1928-1941); date istorice; oferte restaurare; licitaţie pentru adjudecare lucrări reparaţii; semnatari: V. Ursăcescu, H. Teodoru, G. Balş, N. Ghika-Budeşti, Şt. Balş. 1921-1941  
1924 HEREPEIA, jud. Hunedoara - Casa Filimon Sârbu: corespondenţă, cerere reparaţii şi amenajare muzeu; deviz reparaţii şi amenajare; semnatari: V. Moisescu, Şt. Balş, Comitetul pentru Aşezămintele Culturale. 1949-1950  
1931 HÂRLĂU, jud. Iaşi (Botoşani) - Bis. Sf. Dumitru: corespondenţă; descriere degradări; detalii schiţe releveu; deviz reparaţii (1951).
Biserica Sf. Gheorghe: detalii schiţe releveu; descriere degradări.
Ruine Curtea Domnească: schiţe releveu, corespondenţă; act de vânzare-cumpărare; semnatari: V. Moisescu, V. Brătulescu, Ştefan Balş, H. Teodoru.
1942-1951  
1941 HLINCEA, jud. laşi - Schitul Hlincea: corespondenţă; deviz restaurare soclu şi parament (1930); deviz reparaţii ansamblu (1940); carnet pentru ataşament lucrări (1942); deviz consolidare biserică după cutremur; recepţie lucrări (1943), deviz intervenţii urgente în urma bombardamentului; semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, mitrop. Grigore Botoşăneanu, Emanoil Costescu 1930-1945  
1943 HOCIUNGI, jud. Roman - Bis.de lemn Sf. Nicolae: chestionar; corespondenţă, parohia cere demolarea, CMI nu aprobă; biserica deţine câteva obiecte de cult valoroase; semnatari: Şt. Balş, V. Drăghiceanu. 1921-1936  
1947 HOMOCEA, corn. Lespezi, jud. Tecuci - Biserica Naşterea Maicii Domnului (Lespezi): chestionar; descriere; propuneri reparaţii; deviz restaurare (1933); deviz şi condiţii speciale pentru reparaţii după cutremur. Homocea- Biserica Sf. Gheorghe: chestionar. Semnatari: H. Teodoru, Şt. Balş. 1921-1941  
1950 HORAIŢA, corn. Crăcăoani, jud. Neamţ - Mănăstirea Horaiţa: chestionar; corespondenţă, descriere degradări în urma incendiului din 1937; cercetare; deviz reparaţii (1938); semnatari: V. Brătulescu., Min. de Interne, Şt. Balş. 1921-1938  
1959 HUMULEŞTI, jud. Neamţ - Casa I. Creangă: corespondenţă; contract reparaţiii (cu un plan); recepţie lucrări; semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, Comitetul pentru Artă. 1947-1951  
1961 HUNEDOARA, jud. Hunedoara - Castelul Corvineştilor: corespondenţă, raport despre deteriorări şi propuneri reparaţii (1931), degradarea podurilor, propuneri restaurare poduri (1943); cerere construire spital în zona castelului, CMI aprobă cu anumite condiţii; Decret regal - donaţie teren din zona castelului pentru construire spital (1946); contract de donaţie; acte juridice; deviz reparaţii urgente (învelitori, tâmplărie, geamuri, consolidare -1948); semnalarea existenţei a numeroase planuri vechi în cancelaria castelului; deviz refacere învelitoare Curtea Corvineştilor (1949); descriere degradări (1950); deviz lucrări de întreţinere (1951), 5 planuri pentru construire spital (2 planuri de situaţie - 1946); 2 planşe - detalii capelă, 1 planşă (calc pânzat) - secţiune castel, din 1871, semnatari: Al. Lapedatu, Prefectura Hunedoara, E. Dăianu, C. Diacoviciu, R. Wagner, (membru CMI - Transilvania şi castelanul cetăţii), H. Teodoru, Min. Propagandei Naţionale, M. Ralea, Şt. Balş, Min. Artelor, V. Moisescu. 1923-1951  
1966 HUŞI, jud. Fălciu - Biserica şi Palatul (Episcopiei): corespondenţă; deviz reparaţii curente la biserică (1934); cercetare pictură (făcută de Gh. Tattarescu, la 1890); recepţie lucrări; deviz reparaţii şi amenajări aripă sud Palat (cerdac, pivniţe, terasă - 1936), descriere urmări cutremur; semnatari: I. Mihail, episcop Nifon, Şt. Balş. 1933-1940  
1967
HUŞI, jud. Fălciu - Biserica şi Palatul (Episcopia): corespondenţă; deviz modificare faţadă sud palat, deviz lucrări la beciul domnesc (1936); recepţie lucrări (1937); deviz eliminare umezeală pivniţă şi terminare lucrări cerdac palat (1937); descriere pivniţe; deviz construire capelă pe locul vechiului schit; recepţie lucrări (1939); referat cu stadiul lucrărilor de reparaţii la biserică (1943); deviz pictură din nou în pronaos şi pridvor (1943); listă materiale; acte financiar-contabile; recepţie lucrări pictură (1943), I. Mihail constată: „picturile lui Gh. Tattarescu au fost dărâmate complet de pe pereţi", contrar Caietului de sarcini (1943); recepţie lucrări pictură (1945); semnatari: Şt. Balş, episcop Nifon, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, V. Brătulescu, Al. Lapedatu, I. Mihail, A. Verona. 1936-1945  
1969 HUŞI, jud. Fălciu - Bis. episcopiei: corespondenţă, propunere refacere catapeteasmă şi mobilier; deviz execuţie iconostas (1942); mareşalul I. Antonescu alocă din fondul statului 300 000 lei pentru restaurare biserică; cercetare biserică şi propuneri restaurare arhitectură şi biserică (1942); deviz reparaţii şi restaurare(acoperiş, turle, pridvor nou, extragere pictură, pictură din nou); controverse între CMI şi Episcopia Huşi privind modalitatea şi ritmul restaurării (1942); cercetare şi propuneri reparaţii; semnatari: Min. Lucrărilor Publice şi al Comunicaţiilor, H. Teodoru, I. D. Ştefănescu, Şt. Balş, episcop Grigore, A. Popa (secretar de stat), S. Becu. 1941-1943  
1978 IAŞI - Bis. Sf. Andrei: corespondenţă, descriere modificări din 1870; propuneri restaurare; deviz restaurare (cu 6 planşe - 1943); semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru. 1942-1943  
1979 IAŞI - Bis. Banu (Duminica Tuturor Sfinţilor): corespondenţă, cerere desfiinţare cinematograf din imobilul construit în fostul cimitir; deviz restaurare acoperiş (1938); deviz reparaţii după cutremur; raport de expertiză al pictorului Corneliu Baba (1947); Instrucţiuni pictură; cerere modificare pridvor (cu 3 schiţe - 1948); semnatari: Fundaţia Culturală Regală „Principele Carol", Şt. Balş, N. lorga, mitropolit Valeriu Botoşăneanu, Corneliu Baba, Gr. lonescu. 1921-1948  
1980 IAŞI - Bis. Barboi (Sf. Apostoli): chestionar; corespondenţă; deviz refacere acoperiş (1923); recepţie lucrări (1926); deviz-ofertă refacere ferestre (1926); deviz consolidare după cutremur: deviz reparaţii turn clopotniţă (1943 şi 1949); deviz reparaţii şi restaurare biserică după bombardament (1944); semnatari: N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, mitropolit Valeriu Boto-şăneanu, N. lorga, Şt. Balş, Al. Lapedatu. 1921-1949  
1982 IAŞI - Bis. Barnovschi (Adormirea Maicii Domnului): chestionar; corespondenţă; listă cu obiecte din patrimoniul bisericii luate de Casa Bisericii în timpul evacuării din primul război mondial; cereri returnare; deviz restaurare terasă de lângă turnul bisericii (1923); deviz electrificare, referiri asupra bisericilor Trei Ierarhi şi Nicoriţa (lucrări necesare - 1926); descriere degradări pictură (1926 -1927); pictarea bisericii, apreciată „pe la 1850"; deviz restaurare pictură (1928); cercetare (1941); descriere după cutremur (biserică, turn, beci, ruine); deviz reparaţii biserică, turn clopotniţă, casă parohială (1942); descriere degradări după bombardament (1944); deviz intervenţii urgente (19450; deviz refacere acoperiş (1946 şi 1948); semnatari: V. Drăghiceanu. N. Ghika-Budeşti, I. Mihail, H. Teodoru, Şt. Balş, V. Brătulescu, Min. Cultelor. 1921-1948  
1984 IAŞI - Bis. Sf. Constantin şi Elena (1814): corespondenţă; în 1866 a suferit reparaţii şi a fost pictată; deteriorată de cutremur (1940) şi de bombardament (1941); este închisă în 1942; descriere stare; deviz reparaţii (1942); semnatari: I. Mihail, Şt. Balş. 1942  
1985 IAŞI - Bis. Copou (Sf. Atanasie şi Chiril): chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii şi consolidare (1938); cutremurul (1940) şi „bombardamentele bolşevice" (1941) provoacă avarii bisericii; deviz consolidare şi restaurare (1941); lucrări criticabile (construire arc dublou sub arcul altarului), CMI protestează şi refuză recepţia (1944); deviz reparaţii (1945); semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, P. Antonescu, A. Gociman (cabinetul Consiliului de Miniştri), V. Brătulescu. 1921-1945  
1987 IAŞI - Bis. Cuvioasa Paraschiva (Mitocul Maicilor, 1795): chestionar. Bis. Cuvioasa Paraschiva (1858): chestionar; corespondenţă; avariată de război; deviz reparaţii urgente şi pictură catapeteasmă (1947); semnatari: H. Teodoru, Şt. Balş. 1921-1947  
1988 IAŞI - Bis. Sf. Dumitru - Balş: corespondenţă; deviz reparaţii turla de deasupra pridvorului (1937); deviz reparaţii de întreţinere (1939); cercetare; descoperirea urmelor unui pridvor pe latura de sud, descriere şi propunere restaurare (1939); recepţie lucrări întreţinere (1939); descriere avarii după cutremur (1940) şi bombardament (1944); devize reparaţii urgente (1943-1945); deviz reparaţii clădire din curtea bisericii (1948); semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, P. Antonescu, Nicolae Iorga. 1937-1952  
1991 IAŞI - Bis. Sf. Gheorghe (Mitropolia veche): corespondenţă; deviz refacere învelitoare (1921); deviz restaurare (faţade, soclu, cornişă, trotuar- 1935); cercetare după cutremur, deviz reparaţii şi consolidare (cu 1 planşă- 1943); semnalarea existenţei policandrelor de pe vremea lui Vasile Lupu; CMI cere inventar cu obiecte de patrimoniu (1943); deviz reparaţii urgente (1947) în urma bombardamentului din 1944; Mitropolia cere (1948) returnarea a 25 lăzi cu obiecte de patrimoniu ce fuseseră evacuate la biserica domnească din Curtea de Argeş; deviz reparaţii şi amenajări (1952); semnatari: I. D. Trajanescu, P. Demetrescu, mitropoliţii Pimen, Irineu şi Valerie, N. Ghika-Budeşti, Şt. Balş, Em. Costescu. 1921-1952  
1994 IAŞI - Bis. Sf. Ilie (1718): corespondenţă; lucrări fără aprobare CMI; deviz reparaţii (cu schiţe - 1929); degradări produse de cutremur (1940) şi bombardament (1941); deviz reparaţii şi consolidare (1942-1943); date istorice; deviz reparaţii urgente (1948); biserica este în ruină (1950), Administraţia ieşeană o consideră un „focar de infecţie" şi cere refacerea sau dărâmarea totală; semnatari: Societatea Clerului „Ocrotirea", N. lorga, H. Teodoru, N. Ghika-Budeşti, Şt. Balş, C. Daicoviciu, mitropolit Valeriu Botoşăneanu, ministerul Cultelor. 1929-1950  
1995 IAŞI - Bis. Sf. loan Botezătorul, str. Mârzescu 14: corespondenţă; deviz restaurare (1935); descriere degradări; date istorice; deviz consolidare după cutremur; deviz amenajare postament pentru clopote (1943); deviz reparaţii întreţinere (1952); semnatari: mitropolit Nicodim, H. Teodoru, Şt. Balş, P. Antonescu. 1932-1952  
1997 IAŞI - Bis. Sf. 40 Mucenici: chestionar; corespondenţă; descriere; date istorice; deviz reparaţii (1936); deviz reparaţii şi consolidare (1942); caiet de sarcini pentru pictură din nou (1942); deviz reparaţii şi amenajări (1948); semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, I. Mihail. 1921-1948  
1999
IAŞI - Bis. Sf. Nicolae Domnesc: chestionar; corespondenţă; recepţie lucrări (trotuar, amplasare pisanie, întreţinere - 1930); conflict între CMI şi Mitropolia Moldovei (cu extrase din presă - „Universul" şi „Opinia"), privind folosirea bisericii; controverse privind proprietăţile din jurul bisericii; executare săpături pentru construcţii în vecinătatea bisericii, profanare oseminte găsite (1932), proteste ale Mitropoliei şi ale CMI; memoriu (cu date istorice, patrimoniu, importanţa culturală şi religioasă a bisericii); cercetare; prezentare tabel cu lucrări necesare (împrejmuire, instalaţii electrice şi apă -1941); deviz consolidare şi restaurare pictură după cutremur. CMI cere păstrarea vechiului zid de incintă cu urme de metereze şi dărâmare cocioabe din apropierea curţii (1942); semnalarea depozitării frescelor de pe pereţii bisericii la Curtea de Argeş (evacuate în timpul războiului); semnatari: H. Teodoru, mitropolit Pimen, N. Ghika-Budeşti, V. Drăghiceanu, Primăria laşi, N. lorga, V. Brătulescu, I. Mihail, Şt. Balş, S. Zotta, G. Balş, Comitetul pentru Artă. 1921-1951  
2002 IAŞI - Bis. Nicoriţa (Sf. loan cel Nou): chestionar; istoric; copii după inscripţii; corespondenţă; deviz reparaţii şi consolidare (1926); deviz electrificare (1934); deviz reparaţii (1934); cercetare; deviz reparaţii turle şi învelitoare (1936-1937); descriere degradări după cutremur; deviz reparaţii şi consolidare (1941-1943); deviz construire cafas (1942). CMI nu aprobă; semnatari: N. Ghika-Budeşti, P. Demetrescu, Şt. Balş, H. Teodoru, Al. Lapedatu. 1921-1943
2004 IAŞI - Bis. de lemn Rufeni (Sf. Voievozi): corespondenţă; degradări produse de război; cercetare; descriere; unica biserică de lemn rămasă în oraş; CMI cere restaurarea; deviz reparaţii (1943); biserica este în ruină (1951); 3 foto; Mitropolia Moldovei cere materialele ruinei şi catapeteasma pentru capela din Lunca Cetăţuiei, com. Ciurea; semnatari: H. Teodoru, Şt. Balş, mitropolit Valerie, P. Antonescu. 1918-1951 pdf
2006 IAŞI - Bis. Sf. Sava: corespondenţă; cerere reparaţii; deviz reparaţii (învelitoare, canalizare) şi consolidare (1933); cercetare galerii înzidite şi subteran turn; recepţie lucrări învelitoare turn clopotniţă; licitaţie pentru adjudecare lucrări restaurare; deviz restaurare turn clopotniţă (1935-1936); recepţie lucrări (1936); deviz restaurare biserică (1936); exproprieri pentru punere în valoare biserică (1937); controverse în legătură cu imobilul de pe str. Sf. Sava nr. 20; o furtună dezveleşte parţial biserica; deviz reparaţii învelitoare (1937); recepţie lucrări; deviz continuare lucrări restaurare (zidărie, ferestre, acoperiş, 1938-1940); recepţie parţială lucrări (1939); semnatari: Şt. Balş, N. Ghika-Budeşti, mitropoliţii Pimen şi Nicodim, N. lorga, H. Teodoru, V. Drăghiceanu, V. Brătulescu, Min. Cultelor şi Artelor, Societatea „Prietenii Universităţii". 1930-1940  
2007 IAŞI - Bis. Sf. Sava: corespondenţă; devize consolidare şi restaurare (1941-1943); degradări în urma cutremurului; recepţie parţială lucrări (1941); deviz amenajare curte şi împrejmuire (1943); situaţie cu lucrările de restaurare după cutremur; recepţie lucrări (1943); deviz reparaţii după bombardament (învelitoare, contraforţi, ferestre - 1947); descriere urmări bombardament; deviz reparaţii urgente (învelitoare - 1947); recepţie lucrări (1948); semnatari: H. Teodoru, P. Antonescu, V. Moisescu, Şt. Balş, mitropolit Valerie, V. Brătulescu. 1941-1948  
2008 IAŞI - Bis. Sf. Spiridon (a fostei mănăstiri): chestionar; corespondenţă; deviz restaurare turn clopotniţă (1936); cercetare; deviz reparaţii biserică (1938); expropriere case din zonă (1942), Eforia Spitalelor Sf. Spiridon cere atribuirea caselor; Comitetul pentru Aşezămintele Culturale nu acceptă demontarea plăcilor cu fondatorii ansamblului Sf. Spiridon (1951); semnatari: H. Teodoru, Şt. Balş, Emanoil Costescu. 1921-1951  
2009 IAŞI - Bis. Sf. Ştefan: chestionar; corespondenţă; descriere; deviz reparaţii (1922); deviz consolidare şi reparaţii după cutremur; acte financiar-contabile; recepţie lucrări (1947); situaţie definitivă cu lucrările executate; listă cu donatori pentru reparaţii biserică; semnatari: D. Onciul, P. Demetrescu, P. P. Panaitescu, P. Antonescu, Şt. Balş. 1921-1947  
2010 IAŞI - Bis. Tălpălari (Naşterea Maicii Domnului): chestionar; corespondenţă; schiţă - plan de situaţie (1942); avariată de bombardament; cerere reparaţii; semnatari: Şt. Balş, Em. Costescu. 1921-1947  
2012 IAŞI - Bis. Sf. Teodor: chestionar; corespondenţă; cercetare; avariată de bombardament; deviz consolidare şi reparaţii (1942-1948); recepţie lucrări (1948); cercetare (1952); descriere lucrări; semnatari: Şt. Balş, C. Daicoviciu, Min. Cultelor, I. Mihail. 1921-1952  
2016 IAŞI - Ans. Bis. Trei Ierarhi: a) Biserica - corespondenţă; deviz restaurare trotuar curte (1928); deviz reparaţii (calorifer, împrejmuire - 1928); recepţie lucrări (1930); expropriere case din zonă (3 foto - 1937) pentru sistematizare; descriere degradări după cutremur; caiet de sarcini pentru reparaţii pictură (1943); b) Sala Gotică - descriere stare (ruină); corespondenţă; deviz pentru mutare pietre sculptate din curte în Sala Gotică (1928-1929); cereri insistente pentru refacere; referiri la biserica din Dobrovăţ (corespondenţă şi deviz reparaţii urgente - 1931); semnatari: V. Drăghiceanu, N. Ghika-Budeşti, mitropoliţii Pimen şi Nicodim, H. Teodoru, P. Antonescu, N. lorga, Primăria laşi, Şt. Balş, 1925-1943  
2017 IAŞI - Ans. Bis., Trei Ierarhi: a) Biserica - corespondenţă; deteriorare instalaţie încălzire; cerere reparaţie (1951); Min. Cultelor decide înlocuirea portretelor familiei regale de pe peretele N-V al pronaosului cu pictură nouă, reprezentând sinodul de la laşi din vremea lui Vasile Lupu; b) Sala Gotică -descriere lucrări necesare pentru refacerea după planurile lui Lecomte du Nouy; date istorice; importanţa religioasă şi naţională a ansamblului; deviz restaurare (1944-1948); lucrările sunt executate sub conducerea arh. M. Stoian; caiet de sarcini pentru restaurare; constituire Comitet pentru ridicare mausoleu A.l. Cuza (1947); referiri la Muzeul regional din Constanţa (lucrări de amenajare - 1952); semnatari: Al. Lapedatu, H. Teodoru, mitropolit Irineu, Şt. Balş, P. Antonescu, Primăria laşi, V. Brătulescu, episcop Justinian Marina. 1942-1952  
2022 IAŞI - Bis. Sf. Voievozi (Roşea): chestionar; corespondenţă; descriere urmări cutremur şi bombardament; deviz reparaţii şi consolidare (1942); semnatari: I. Mihail, Şt. Balş. 1921-1942  
2023 IAŞI - Bis. Vovidenia (Intrarea în Biserică): corespondenţă; deviz reparaţii; instrucţiuni pentru reparaţii; semnatari: Şt Balş, V. Brătulescu. 1947  
2025 IAŞI - Bis. Ziua Crucii - corespondenţă; descriere degradări în urma cutremurului; deviz reparaţii; semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru. 1941-1942  
2026 IAŞI - Bis. Zlataust (Sf. loan Gură de Aur): chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii (1936); avariată de cutremur; deviz reparaţii şi consolidare (1942); semnatari: P. Antonescu. St. Balş. 1921-1942  
2028 IAŞI - Casă (fostul sediu al Sindicatelor unitare), str. Col. Nic. Langa, nr. 9; schiţă releveu; semnatar: Şt. Balş. 1948  
2029 IAŞI - Casă (fostul Consulat rusesc): corespondenţă; datată 1793; Primăria decide demolarea pentru sistematizarea zonei; CMI cere releveu şi fotografii; casa este demolată; semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, C. Daicoviciu. 1948  
2032 IAŞI - Casa Dosoftei, str. Anastasie Panu nr. 69: corespondenţă; folosită ca depozit de sare (1941); expropriere; decret de clasare monument istoric (1948); descriere; date istorice; deviz restaurare (1948); semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, V. Brătulescu, Primăria laşi, Min. Artelor. 1941-1949  
2038 IAŞI - Mănăstirea Cetăţuia: corespondenţă; deteriorări cauzate de unităţile militare cazate în mănăstire în timpul primului război mondial; devize reparaţii de întreţinere (casele domneşti, sala gotică, chilii noi, turn clopotniţă -1921-1928); deviz restaurare (acoperiş biserică, sala gotică, chilii, turn clopotniţă - cu schiţe, 1929); recepţie lucrări (1930); cercetare pictură (1929); descriere text de pe placa de marmură de pe peretele nordic al Sălii gotice (1930); obiecte găsite în urma săpăturilor arheologice din pridvorul bisericii (1933); deviz şi caiet de sarcini pentru restaurare biserică, chilii nord, turn clopotniţă, cuhnie, case domneşti (cu schiţe releveu la biserică şi turn clopotniţă- 1950-1951); semnatari: V. Drăghiceanu, mitropolit Pimen, I. D. Trajanescu, P. Demetrescu, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, I. Mihail, G. Balş, Şt. Balş, Em. Costescu, V. Moisescu. 1921-1951  
2039 IAŞI - Mănăstirea Cetăţuia: corespondenţă; proiect alimentare cu apă (cu 3 planşe - 1938); deviz şi caiet de sarcini pentru restaurare bucătărie (1940); descriere urmări cutremur; caiet de sarcini pentru consolidare biserică (1941); caiet de sarcini pentru consolidare picturi turlă biserică (1942); deviz reparaţii şi consolidare (biserică, turn clopotniţă, anexe, bucătărie - 1942); recepţie lucrări (1943); devize continuare reparaţii (învelitoare biserică şi turn clopotniţă, pictură turle - 1943); descriere urmări conflict armat din 21-23 august 1944 (degradări mănăstire şi jefuire de bunuri); deviz intervenţii urgente (biserică, turn clopotniţă, sala gotică, bucătărie, chilii -1945-1949); recepţie parţială lucrări (1945); referiri la biserica schitului Hlincea (deviz reparaţii şi recepţie lucrări - 1946); semnatari: Şt. Balş, P. Antonescu, H. Teodoru, I. Mihail, Al. Lapedatu, Arhimandrit Dionisie Velea. 1933-1949  
2040 IAŞI - Mănăstirea Frumoasa: chestionar; corespondenţă; cercetare; biserica este avariată de bombardament în 1944; deviz reparaţii urgente biserică (acoperiş, turn principal, boltă pronaos - 1945-1949); schiţe releveu;deviz reparaţii clădiri din curte (1944-1948); proiect refacere biserică şi turn (1947-1948, cu foto); cerere reparaţii clădiri folosite de unităţi militare; prăbuşirea unui zid împreună cu arcadele sculptate de la casa M. Ghica (1951); deviz reparaţii urgente (acoperiş biserică, clădirea din S-V incintei, clopotniţă- 1951); semnatari: Şt. Balş, V. Brătulescu, mitropolit Justinian, H. Teodoru, Gr. lonescu, Em. Costescu. 1921-1952  
2043 IAŞI - Mănăstirea Galata: chestionar; corespondenţă; degradări accentuate de furtuni (la acoperiş biserică şi turn clopotniţă, 1928-1931); deviz reparaţii şi consolidare turn clopotniţă (1931); date istorice; descriere urmări cutremur (1940); deviz consolidare-restaurare (biserică, paraclisul vechiului palat, turn clopotniţă; cu 3 planşe turn clopotniţă, 1942-1943); degradări produse de bombardamentul din 1944; deviz reparaţii urgente (biserică şi clădiri incintă, 1946-1949); semnatari: N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, Min. Justiţiei, Şt. Balş, mitropolitul Nicodim, P. Antonescu, V. Moisescu, Emanoil Costescu, Min. de Interne. 1921-1949  
2045 IAŞI - Mănăstirea Golia: corespondenţă; deviz restaurare-consolidare (biserică, turn clopotniţă, zid împrejmuire, 1943v1948); 1 plan proiect -consolidare biserică (1943); cercetare lucrări executate (1943); deviz reparaţii şi consolidare pictură (1943); urmările bombardamentului din 1944 (incendiere turn de colţ incintă, evacuarea a 19 vagoane cu arhivă, evacuarea odoarelor bisericii la Săcel, jud. Gorj); situaţie definitivă cu lucrările executate; recepţie lucrări (1948); un plic cu schiţe releveu, măsurători şi acte şantier (1931-1948); semnatari: Şt. Balş, Primăria laşi, A. Sacerdoţeanu, Al. Lapedatu, mitropolit Irineu, Arhivele statului (laşi), I. Mihail, V. Brătulescu, I. D. Ştefănescu. 1931-1948  
2050 IAŞI - Palatul (Muzeu) Cuza Vodă: corespondenţă; acte juridice cu cedarea casei Cuza pentru folosire ca muzeu; copii după acte juridice din 1885-1886; textul citit cu ocazia sfinţirii Muzeului (1938); 1 plan de situaţie şi 1 plan amenajare scuar (1937); instalare librăria „Cartea Rusă" într-una din camerele de la parter (1948); decret regal de clasare monument istoric (1946); stare precară; descriere degradări în urma bombardamentului; semnatari: V. Brătulescu, R. Şuţu, Primăria laşi, N. lorga, Şt. Balş, Gr. lonescu, H. Teodoru, regele Mihai, Min. Artelor. 1937-1952  
2089 IZVOARELE, com. Domniţa Maria, jud. Bacău - Bis. Sf. Voievozi: corespondenţă; istoric; deviz reparaţii; semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru. 1943-1944  
2133 LĂMĂŞENI, com. Rădăşeni, jud. Suceava- Bis. Sf. Împăraţi, Bis. de lemn Sf. Nicolae: chestionare; Bis. de lemn Sf. Mercurie (Rădăşeni): chestionar; corespondenţă; cercetare; deviz reparaţii şi restaurare (inclusiv pictura -1938); recepţie lucrări, semnatari: I. Mihail, H. Teodoru, Şt. Balş. 1921-1938  
2147 LESPEZI, jud. Suceava - Bis. Sf. Voievozi, Bis. Adormirea Maicii Domnului, Bis. Sf. Dumitru (Hartoagele): chestionare. Bis. de lemn Sf. Dimitrie (Heci): chestionar; corespondenţă; stare de ruină; deviz reparaţii (1942). Semnatar: Ştefan Balş 1921-1942  
2151 LEŢCANI, jud. laşi - Bis. Sf. Spiridon: chestionar; corespondenţă; avariată de cutremur; deviz consolidare şi reparaţii (1942); propunere continuare lucrări de reparaţii (1948); Biserica de lemn (COGEASCA VECHE). Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru. 1921-1948  
2162 LIPOVĂŢ, jud. Vaslui - Bis. Sf. Gheorghe: chestionar; corespondenţă; descriere; necesită reparaţii după cutremur; proiect de consolidare şi reparaţii (cu 6 planşe); Bis. de lemn Sf. Gheorghe şi Biserica Naşterea Maicii Domnului (Kiţoc): chestionare; semnatari: N. Ghika-Budeşti, Prefectura Vaslui, H. Teodoru., Ştefan Balş. 1921-1942  
2164 LISSA, jud. Teleorman - Bis. Sf. Gheorghe: chestionar; corespondenţă; cerere preluare clopote de la biserica din incinta cetăţii Tighina, CMI aprobă, Bis. Sf. loan Botezătorul (Lisa): chestionar; semnatari: Şt. Balş, N. lorga. 1921-1937  
2167 LIVENJ-VÂRNAV, jud. Dorohoi - Casa George Enescu: corespondenţă; cerere clasare monument; date istorice, descriere; decret regal pentru clasare monument istoric; semnatari: Ministerul Artelor, Şt. Balş. 1947-1948  
2169 LOGREŞTI-BIRNICI, jud. Gorj - Schitul Logreşti cu biserica Sf. Împăraţi: chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii biserică (1938); biserica este reparată cu ajutorul donaţiei lui Magdalena Mihai Săvoiu; descriere după cutremur; deviz reparaţii ansamblu (1944). Bis. Sf. Nicolae (1779), Bis. de lemn Adormirea Maicii Domnului (Tăudăteşti): chestionare; semnatari: N. Ghika-Budeşti, I. L. Atanasescu, H. Teodoru, Şt. Balş. 1921-1945  
. 2188 LUNGANI, jud. laşi - Bis. Sf. Nicolae: chestionar; corespondenţă; semnalarea cercetării inscripţiei de fondare de către N. lorga; descriere lucrări de consolidare; deviz consolidare (1939); semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru. 1921-1939  
2269 MĂRĂŞTI, jud. Bacău - Bis. de lemn Adormirea Maicii Domnului: chestionar; descriere; deviz reparaţii (cu releveu - 1939); deviz consolidare după cutremur; semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru. 1921-1942  
2305 MICLEŞTI, jud. Vaslui - Bis. Sf. Nicolae: chestionar; corespondenţă; deviz consolidare după cutremur (cu 2 planşe, detalii - 1941); caiet de sarcini (tipizat); deviz reparaţii pictură şi mobilier (1942); recepţie lucrări consolidare. Bis. de lemn Sf. loan Botezătorul: chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii (1943). Bis. Pogorârea Sf. Duh (Chirceşti): chestionar; corespondenţă; deviz consolidare după cutremur; semnatari: Şt. Balş, I. Mihail, H. Teodoru. 1921-1943  
2309 MIERLARI, jud. Ilfov - Bis. Sf. Gheorghe: chestionar. Bis. Sf. Împăraţi (Jilava): chestionar; corespondenţă; deviz lucrări de întreţinere (1903); deviz restaurare (1946-1948); semnatari: Şt. Balş, V. Moisescu. 1921-1948  
2352 MÂNZAŢI, jud. Tutova - Bis. Sf. Nicolae: chestionar. Bis. Tăierea Capului Sf. loan Botezătorul (Boereşti): chestionar; cercetare; propunere lucrări; schiţe-relevee; date istorice; deviz reparaţii (1939); articol din presa vremii; semnatari: Şt Balş, G. Pallady, N. lorga. 1921-1942  
2360 MOARA GRECILOR, jud. Vaslui - Bis. Sf. Nicolae: descriere şi schiţe-relevee; semnatar; Şt. Balş. 1939  
2368 MOGOŞOAIA, jud. Ilfov - Ansamblul Brâncovenesc (palat, cuhnie, anexe, parc, lac): corespondenţă; intervenţii pentru stabilizarea nivelului lacului; cerere clasare monument istoric; controverse privind dreptul de proprietate asupra ansamblului; CMI insistă să se păstreze intactă zona rezervată; decrete regale pentru clasare monument istoric (1945 şi 1947); referiri la ruinele Palatului Bibescu. Semnatari: N. lorga, Martha Bibescu, regele Mihai, M. Ralea, Şt. Balş, P. Antonescu, Valentina Ghika - Comăneşti, P. Constantinescu -Iaşi, H. Teodoru, C. Daicoviciu, V. Brătulescu. 1939-1948  
2429 NEGOMIRU, jud. Dolj - Bis. de lemn. Sf. Nicolae: corespondenţă; cerere reparaţii şi executare pictură; semnatari; Şt. Balş, H. Teodoru. 1938-1949  
2441 NEGULEŞTI, jud. Tecuci - Bis. de lemn Sf. Voievozi, Bis. de lemn Sf. Voievozi (Răspochi) Bis. de lemn Adormirea Maicii Domnului (Măldăreşti), Bis. de lemn Sf. Nicolae (Blaga): chestionare. Bis. de lemn Adormirea Maicii Domnului (Lărgăşeni): chestionar; corespondenţă; descriere (cu schiţe); stare precară (biserica este închisă din 1890); deviz restaurare-consolidare (1941-1946); semnatari: Şt. Balş, G. Balş, H. Teodoru. 1921-1946  
2458 NOVACI, jud. Vlaşca - Bis. Adormirea Maicii Domnului: chestionar; corespondenţă; date istorice; descriere; stare de ruină (1938); schiţe-relevee (1938); cercetare; deviz refacere tâmplă (cu 2 planşe- 1941); deviz consolidare după cutremur; semnatari: Şt. Balş, V. Moisescu, T. Teodoru. 1921-1943  
2472 OBRIJENI, com. Popeşti, jud. laşi - Bis. Sf. Dimitrie, Bis. de lemn. Sf. Treime (Popeşti-Rădeni), Bis. Sf. Nicolae (Hărpăşeşti), Bis. Sf. Nicolae (Doroşcani), Bis. Sf. Varvara (Popeşti): chestionare; corespondenţă; descriere; deviz reparaţii (numai la biserica din Doroşcani - 1939). Semnatar: Ştefan Balş 1921-1939  
2480 OCNELE MARI, jud. Vâlcea- Bis. Sf. loan Gură de Aur (Titireciu): chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii (1945); semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru. 1918-1938  
2493 ODOBEŞTI, jud. Putna - Bis. Sf. Apostoli (Cazaclii): chestionar; plan-releveu (1918); stare precară (1937); deviz reparaţii (1937). Bis. Sf. loan Bogoslav: chestionar; semnatari: I. D. Trajanescu, Şt. Balş. 1918-1938  
2494 ODOBEŞTI, jud. Putna - Bis. Sf. Cruce: chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii şi consolidare (cu 4 planşe, 1943-1946); semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru. 1921-1950  
2497 ODOBEŞTI, jud. Putna - Bis. Naşterea Maicii Domnului şi Bis. Intrarea în Biserică (Vovidenia): descriere (1919); plan-releveu (1919); deviz reparaţii .la biserica Vovidenia (1923); deviz reparaţii acoperiş la ambele biserici (cu schiţe-relevee şi foto); descriere urmări cutremur; deviz restaurare după cutremur; semnatari: I. D. Trajanescu, V. Drăghiceanu, I. Mihail, Şt. Balş. 1919-1943  
2506 OLARI, jud. Romanaţi - Bis. Sf. Nicolae: corespondenţă; lucrări de restaurare pictură fără aviz CMI; caiet de sarcini pentru restaurare pictură; semnatari: I. L. Atanasescu, Şt. Balş. 1939-1946  
2516 ONCEŞTI, jud. Maramureş - Bis. de lemn: schiţe-relevee, detalii; semnatar: Şt. Balş. 1934  
2518 ONEŞTI, jud. Bacău - Bis. Sf. Nicolae: chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii (1938): descriere urmări cutremur (cu schiţe): deviz consolidare după cutremur. Bis. Sf. Voievozi (Răcăuţi), Bisericile de lemn Sf. Voievozi şi Sf. Nicolae (Buciumi), Bis. de lemn Sf. Dumitru (Crucea de Piatră): chestionare; semnatari: Şt. Balş, P. Antonescu, H. Teodoru. 1921-1951  
2519 ONEŞTI, com. Plugari, jud. laşi - Bis. Sf. Spiridon: chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii (cu 2 planuri, releveu - 1932 şi 1943); semnatari: N. Ghika-Budeşti, Şt. Balş, H. Teodoru 1921-1943  
2524 ORADEA, jud. Bihor - Palat episcopal romano-catolic: cercetare; notiţa pentru amenajare cămin de copii; descriere; semnatar: Şt. Balş. 1948  
2552 OZD, jud. Târnava Mică - Castel (sec. XVII): corespondenţă; descriere degradări (1948); cercetare; schiţe-relevee (cu detalii); bibliografie; descriere şi propunere lucrări; deviz reparaţii urgente; semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru. 1948-1949  
2573 PAŞCANI, jud. Baia - Conacul şi parcul Gh. Brătianu: corespondenţă; descriere; clădit în secolul XVII;decret regal pentru clasare monument istoric (1946); 2 planuri de situaţie; Ministerul Agriculturii intenţiona (1948) să amenajeze o Şcoală de tractorişti în clădirea monument istoric; semnatari: H. Teodoru, Gh. Brătianu, Şt. Balş, regele Mihai, M. Ralea, Gr. lonescu. 1940-1949  
2581 PĂLTINIŞ, jud, Dorohoi - Bis. Sf. Vasile: chestionar; corespondenţă; descriere; deviz reparaţii (1938). Bis. de lemn Sf. Voievozi (Teioasa), Bis. de lemn Adormirea Maicii Domnului (Ivăncăuţi): chestionare; semnatari: I. Mihail, Şt. Balş. 1921-1938  
2590 PĂTROAIA, jud. Dâmboviţa - Bis. Adormirea Maicii Domnului (a fostei mănăstiri): chestionar; corespondenţă; descriere; stare precară (1931); deviz reparaţii şi construire turlă clopotniţă (1931); situaţie lucrări; controverse privind proprietatea asupra terenului (1933); cercetare pictură    
  (1934); deviz pictură din nou (1939); recepţie lucrări; deviz consolidare după cutremur; 1 planşă şarpantă. Bis. filială (Potlogeni Vale), Bis. Sf. Treime (Baloteasca): chestionare; semnatari: N. Ghika-Budeşti, V. Brătulescu, Şt. Balş, I. Mihail, S. Becu, mitropolit Veniamin, Ministerul de Justiţie, P. Antonescu. 1921-1946  
2625 PIATRA NEAMŢ, jud. Neamţ - Bis. Sf.Ioan - Domnească: corespondenţă; deviz - ofertă reparaţii învelitoare (1919); chestionar; cercetare (1926); deviz reparaţii acoperiş şi alte reparaţii curente (cu 3 planşe - 1926); propunere demolare pridvor; deviz restaurare (1931); acte şantier restaurare (descriere lucrări, schiţe-relevee, detaliii - 1937); situaţie cu lucrările executate (1937); recepţie lucrări (1937 şi 1939); caiet de sarcini pentru restaurare catapeteasmă (1938); polemici în legătură cu restaurarea (articole din presa anului 1939 - „Neamul Românesc", „Avântul", „Poporul Românesc"); cercetare turn clopotniţă; deviz restaurare turn clopotniţă (1942); semnatari: D. Onciul, P. P. Panaitescu, N. Ghika-Budeşti, G. Balş, V. Drăghiceanu, mitropolit Pimen, P. Demetrescu, G. Sterian, Şt. Balş, Prefectura Neamţ, 1. Mihail, H. Teodoru, V, Brătulescu, V. Moisescu, 1919-1943 pdf
2626 PIATRA NEAMŢ, jud. Neamţ - Bis. Sf. Nicolae: corespondenţă; cercetare; stare precară (biserica este închisă din 1896); deviz consolidare (1935); cerere retrocedare catapeteasmă aflată la biserica din Verşeşti; semnatari; P. Demetrescu, Şt. Balş, 1925-1936  
2649 PISCU MARE, jud. Vâlcea - Schitul Jgheaburi: corespondenţă; cercetare; descriere; stare precară (1940); deviz reparaţii întreţinere la biserică (1941-1945); o schiţă biserică; deviz consolidare biserică (1947); semnatari: I. L. Atanasescu, H. Teodoru, Şt. Balş, V. Moisescu. 1930-1948  
2652 PITARU, jud. Dâmboviţa - Bis. Adormirea Maicii Domnului: chestionar; descriere; deviz reparaţii (1934). Bis. Adormirea Maicii Domnului (Strâmbeanu): chestionar; corespondenţă; stare precară (1932); semnatari: Şt. Balş, N. Ghika-Budeşti. 1921-1939  
2668 PĂNGĂRAŢI, jud. Neamţ - Mănăstirea Pângăraţi: corespondenţă; cerere reparaţii cupolă biserică (1919); cercetare (1921); lucrări fără aprobare CMI (1921); chestionar; date istorice; descriere; o parte din incintă folosită ca penitenciar şi apoi ca spital de tuberculoşi (din 1872 până în 1923); deviz reparaţii biserică (1937); descriere lucrări necesare; anchetă care evidenţiază starea de degradare a incintei (cu 12 foto - 1939); extras din presă („Universul" din 16.07.1938); deviz reparaţii acoperiş biserică şi turn clopotniţă (cu 3 planşe turn clopotniţă - 1940-1943); deviz reparaţii clădiri incintă (cu un plan de situaţie şi schiţe-relevee, 1945); semnatari: V. Drăghiceanu, G. Balş, N. lorga, Şt. Balş, N. Ghika-Budeşti, patriarhul Nico¬dim, H. Teodoru. 1919-1952  
2698 PLOPENI, jud. Botoşani - Bis. Naşterea Maicii Domnului: descriere lucrări reparaţii necesare; semnatar: Şt. Balş. 1938  
2747 POPENI, jud. Tutova - Bis. Sf. Gheorghe: chestionar; corespondenţă; cercetare; originalitatea bisericii constă în grosimea pereţilor (peste 2 metri); deviz reparaţii şi consolidare (cu schiţe-relevee, 1937-1938); semnatar: Şt. Balş. 1921-1938  
2751 POPEŞTI, jud. Vlaşca - Bis. Sf. Treime: chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii învelitoare (cu schiţe - 1929); cercetare pictură; proces verbal cu lucrări de consolidare şi curăţire pictură (1933); recepţie lucrări; avariată de cutremur; deviz consolidare şi restaurare (1941-1943); recepţie lucrări (1944-1945); referiri la Cetatea geto-dacică din Popeşti - Novaci (aprobare săpături arheologice - 1945); semnatari: Al, Cartojan, Prefectura Vlaşca, S.. Becu, A. Verona, I. Mihail, V. Moisescu, Şt. Balş, Al, Lapedatu, D. V. Rosetti. 1921-1945  
2754 POPEŞTI-LEORDENI, jud. Ilfov - Bis. Sf. Voievozi şi Sf. Împăraţi: corespondenţă; deviz reparaţii (1928); deviz restaurare tâmplă (1937); deviz reparaţii (1938); deviz consolidare după cutremur; CMI protestează (lucrări neconforme cu devizul); semnatari: S. Becu, V. Moisescu, I. Mihail, C. Moisil, Şt. Balş. 1928-1943  
2768 POTLOGI, jud. Dâmboviţa- Palat Brâncovenesc: corespondenţă; cercetare (1923); declarat monument istoric; descriere; stare precară „din cauza nepăsării tuturor stăpânilor vremelnici ai acestui palat" (1925); nominalizare proprietari; cerere instalare pază; deteriorările continuă (1937-1946); deviz lucrări de conservare (1946); săpături şi lucrări fără aprobare CMI (1947); semnatari: V. Drăghiceanu, P. Demetrescu, V. Brătulescu, Şt. Balş, Ministerul Apărării Naţionale, H. Teodoru, A. Scheletti, Em. Costescu, Al. Lapedatu. 1923-1947  
2776 PREDEAL, jud. Prahova - Mănăstirea Predeal: chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii şi curăţire pictură biserică (1933); recepţie lucrări; referiri la biserica de lemn din localitatea Luna de Sus (transferată la Predeal în 1939); descriere avarii după cutremur; deviz reparaţii şi consolidare biserica veche (arhitectură şi pictură, 1942); arhondaricul şi clopotniţa suferă în urma unui incendiu (1944); deviz refacere învelitori ansamblu (1944); deviz construire chilii noi (cu 2 planşe, 1944); deviz refacere arhondaric şi clopotniţă (cu planşe, 1944); recepţie lucrări; semnatari: Şt. Balş, I. Mihail, V. Brătulescu. 1921-1946  
2782 PRIBEŞTI, jud. Vaslui - Bis. Naşterea Maicii Domnului: chestionar; corespondenţă; proiect reparaţii şi consolidare după cutremur; referiri la casa Rosetti Balş (bibliografie şi citate cu date istorice). Bis. de lemn Învierea Domnului (Crasna), Bis. de lemn Sf. loan Botezătorul (Ciorteşti), Bis. de lemn Adormirea Maicii Domnului (Chetreşti), Bis. de lemn Adormirea Maicii Domnului (Şerbeşti), Bis. Adormirea Maicii Domnului (Coropceni): chestionare; semnatari: Şt. Balş, P. Antonescu. 1921-1944  
2796 PROBOTA, jud. Baia - Mănăstirea Probota: chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii curente şi refacere învelitoare (1920-1922); situaţie definitivă cu lucrările executate; cercetare pictură (1926); oferte restaurare biserică (1928); acte financiar-contabile; deviz restaurare biserică (soclu, pietrărie, contraforţi, parament pridvor, nivelare teren - cu 25 planşe, 1929); recepţie lucrări (1930); situaţie definitivă cu lucrări executate (1931); deviz restaurare biserică (ferestre pronaos şi pridvor, timpane - cu schiţe, detalii şi desene, 1931-1943); recepţie lucrări (1931, 1933, 1935, 1936); cercetare (1943); schiţe casa domnească (1943); deviz reparaţii urgente (la biserică, turn clopotniţă, turn intrare, casa domnească, 1946-1951) în urma degradărilor din timpul războiului; descoperire obiecte şi oseminte în urma săpăturilor din nord-vestul curţii (1952); referiri la ruinele bisericii Sf. Nicoale din Poiană (descriere, degradări produse de săteni, deviz conservare, 1922-1941); semnatari: N. Ghika-Budeşti, P. P. Panaitescu, mitropolit Pimen, I. Mihail, H. Teodoru, V. Drăghiceanu, Şt. Balş, N. lorga, V, Brătulescu, Em. Costescu. 1921-1952  
2809 PUFEŞTI, jud. Putna - Bis. Înălţarea Domnului: chestionar. Bis. Sf. Nicolae (Ciorani): chestionar; corespondenţă; cercetare (1934); deviz reparaţii şi consolidare (1934); descriere degradări; deviz construire turn clopotniţă (1936). Bis. Adormirea Maicii Domnului (Prahuda): chestionar; semnatari: Şt. Balş, N. Ghika-Budeşti. 1921-1936  
2814 PUTNA, jud. Putna - Mănăstirea Putna: notiţe despre baldachinul de deasupra mormântului lui Ştefan cel Mare; schiţe, detalii; notiţe despre turn vest (cu schiţe); referiri la peştera lui Daniil Sihastru (cu, schiţe şi foto); semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru. 1948  
2828 RAFAILA, jud. Vaslui - Mănăstirea Rafaila: chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii biserică (1937); deviz reparaţii curente (1939); afectată grav de cutremur; deviz refacere ansamblu (1941); proiect reparaţii după cutremur (cu 4 planşe şi un desen); semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, I. Mihail, Al. Lapedatu. 1921-1941  
2836 RĂCHITOASA, jud. Tecuci - Mănăstirea Răchitoasa cu biserica Adormirea Maicii Domnului: corespondenţă; cerere reparaţii biserică şi desfiinţare azil de infirmi din incintă (1915); chestionar; deviz lucrări întreţinere la clopotniţă (1931); devize reparaţii biserică (1937 şi 1942); avariată de cutremur; Bis. de lemn Acoperământul Maicii Domnului: chestionar; corespondenţă; stare precară; biserica este mutată în cimitirul satului (1923); Bis. Sf. Dimitrie (Gunoaia): chestionar; semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, V. Drăghiceanu, V. Moisescu, Ministerul Sănătăţii. 1915-1945  
2838 RĂDĂŞENI, jud. Baia - Bis. de lemn Sf. Mercurie: descriere; prezentare lucrări reparaţii; schiţe-relevee; semnatar: Şt. Balş. 1938  
2840 RĂDEANA, jud. Bacău - Bis. Sf. Voievozi: chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii şi consolidare (cu schiţe, 1938); avariată de cutremur; deviz consolidare şi restaurare (cu 2 planşe, 1942-1946); Bis. de lemn Sf. Voievozi (Gârbovana), Bis. înălţarea Domnului (Gutinaş); semnatari: V. Drăghiceanu, Şt. Balş, V. Brătulescu, P. Antonescu. 1921-1952  
2849 RĂPCIUNI, jud. Neamţ - Bis. de lemn Sf. Voievozi: chestionar; corespondenţă; Bis. Acoperământul Maicii Domnului (Fârţigi), Bis. de lemn Sf. Împăraţi (Boboteni): chestionare; Bis. de lemn Sf. Apostoli (Audia):    
  chestionar; corespondenţă; stare precară (1944); catapeteasma este donată mănăstirii Durău (1937); Mitropolia Moldovei cere demolarea, CMI solicită releveu şi foto pentru a putea decide; semnatari: Şt. Balş, mitropolitul Irineu. 1921-1944  
2856 RĂUCEŞTI, jud. Neamţ- Bis. Adormirea Maicii Domnului, Bis. Sf. Nicolae: chestionare; Bis. de lemn Sf. Nicolae (Oglinzi): chestionar; corespondenţă; date istorice; descriere; cerere mutare în loc. Fântâna Mare (1942); presă de ulei (veche de 100 ani) din localitatea Răuceştii de Sus: descriere; schiţe-relevee; semnatar: Şt. Balş. 1921-1946  
2861 REDEA, jud. Romanaţi - Bis. Intrarea în Biserică (Redea de Apus): chestionar; corespondenţă; deviz restaurare pictură (1937); recepţie lucrări; Bis. Sf. loan (Redea de Răsărit): chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii şi consolidare (1939); Bis. Sf. Nicolae (Redişoara): chestionar; semnatari: I. Mihail, Şt. Balş, I. L. Atanasescu. 1921-1939  
2871 RIBIŢA, jud. Hunedoara - Bis. Sf. Nicolae: corespondenţă; semnalarea apariţiei igrasiei (afectare pictură); deviz reparaţii şi eliminare igrasie; semnatari: Al. Lapedatu, Şt. Balş, H. Teodoru. 1942  
2878 RÂMEŢI, jud. Alba - Mănăstirea Râmeţi: corespondenţă; considerată cea mai veche biserică ortodoxă de piatră din Transilvania (sec, XV); descoperire pictură bizantină; cerere restaurare pictură (1930); date istorice; cerere reparaţii şi protecţie contra inundaţiilor (1942); devize restaurare stăreţie, chilii şi întreţinere biserică (cu 7 planşe şi 2 schiţe, 1943-1946); cercetare (1944); descriere degradări datorate infiltraţiilor cu apă; propunere drenare; semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu, A. Gociman (preşedintele Consiliului de Miniştri), Şt. Balş, V. Moisescu. 1929-1947  
2893 RÂŞCA, jud. Baia - Bis. de lemn Sf, Voievozi: chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii (cu schiţe-relevee şi una foto, 1938-1939), stare precară (1941); deviz reparaţii (1943-1946); semnatari: Şt. Balş, N. Ghika-Budeşti, mitropolit Irineu, H. Teodoru. 1921-1946  
2894 RÂŞCA, jud. Baia - Mănăstirea Râşca cu biserica Sf. Nicolae: chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii curente la stăreţie şi trapeză (1921); un incendiu degradează biserica şi clădirile din incintă (1922); deviz reparaţii curente la cerdac chilii şi la biserică (1929); cerere conservare pietre de mormânt şi capitele rămase în urma ruinării arhondaricului; descriere stare (1943); deviz reconstruire arhondaric (cu un plan, 1943); descriere urmări cutremur; deviz restaurare-consolidare biserică, stăreţie, chilii (cu 2 planuri de situaţie, 2 planuri stăreţie, schiţe-relevee ansamblu, 1943-1946); memoriu al arh. Şt. Balş (cu date istorice, inscripţii, pisanii, descriere, bibliografie); semnatari: V. Drăghiceanu, N. Ghika-Budeşti, Ministerul Cul-telor şi Artelor, mitropolit Pimen, Şt. Balş, H. Teodoru, V. Moisescu. 1921-1948  
2912 ROMAN, jud. Roman - Bis. Precista Mică (Intrarea în Biserică): chestionar; corespondenţă; cercetare pictură; deviz restaurare pictură (1912); propunere construire pridvor (cu o planşă, 1928); reparaţii curente (1929); schiţe-relevee, detalii (1948); semnatari: I. Mihail, H. Teodoru, V. Brătulescu, Şt. Balş. 1921-1948  
2913 ROMAN, jud. Roman - Episcopia (cu bis. Cuvioasă Paraschiva): corespondenţă; descriere (Arhitectură, pictură, tâmplă, 1925); scoaterea la iveală a vechilor fresce (1926); deviz restaurare pictură; situaţie cu lucrări executate la pictură (1929); recepţie lucrări pictură (1930); deviz restaurare biserică (acoperiş, turlă, ferestre, timpane, ornamente piatră - cu schiţe şi detalii, 1937-1938); deviz reparaţii turn clopotniţă (1938); recepţie lucrări (1939); borderou justificativ pentru cheltuieli (cu numele antreprenorilor şi ale furnizorilor de materiale); caiet de sarcini reparaţii pictură; recepţie lucrări pictură (1939); semnatari: G. Balş, P. Molda, A. Verona, I. Mihail, V. Drăghiceanu, P. Demetrescu, Ministerul Cultelor şi Artelor, H. Teodoru, Şt. Balş, N. lorga. 1925-1943  
2914 ROMAN, jud. Roman - Fundaţia C. Vasiliu - Bolnavu (casă pe str. M. Eminescu nr. 1): corespondenţă; descriere; folosită de copiii sătenilor săraci pentru urmarea cursului liceal; Prefectura intenţionează să o demoleze, CMI nu acceptă; semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru. 1937  
2916 ROMAN, jud. Roman - Muzeul eparhial: corespondenţă; propunere amplasare şi amenajare; CMI acordă asistenţă tehnică; semnatari: H. Teodoru, Şt. Balş. 1942  
2923 ROMANII de JOS, jud. Vâlcea - Mănăstirea Hurezi: corespondenţă; deviz lucrări de întreţinere la clădiri incintă, refacere fântână, zid incintă, nivelare teren (1941); devize restaurare palat domnesc (1943-1948); mareşalul I. Antonescu dispune atribuirea a 1.000.000 lei pentru reparaţii la mănăstirea (1944); situaţie cu lucrările executate (1947); Schitul Sf. Apostoli: devize reparaţii biserică şi chilii (1941-1945); cercetare (1944); condiţiuni speciale şi deviz restaurare tâmplă (cu 2 planuri şi o schiţă, 1944); recepţie lucrări (1946); Schitul Sf. Ştefan: deviz reparaţii (1949); semnatari: P, Antonescu, Em. Costescu, Brătulescu, Şt. Balş, A. Sacerdoţeanu, H. Teodoru, V. Moisescu. 1941-1951  
2927 ROMÂNEŞTI, jud. Suceava - Bis. de lemn veche (1759): corespondenţă; stare de ruină; deţine o frumoasă catapeteasmă; date istorice; descriere; schiţe-relevee; semnatari: Şt. Balş, Gr. lonescu. 1948-1949  
2939 ROŞIORII de VEDE, jud. Teleorman - Bis. Sf. Împăraţi: chestionar; corespondenţă; descriere; deviz reparaţii (1939); deviz restaurare (cu 2 planşe - proiect şi schiţe, 1946); Bis. Sf. Cruce, Bis. Sf. loan Botezătorul, Bis. Cuvioasa Paraschiva, Bis. Adormirea, Bis. Sf. Apostoli, Bis. Sf. Ilie: chestionare; semnatari: Em. Costescu, Şt. Balş. 1921-1946  
2947 ROZNOV, jud. Neamţ - Bis. Sf. Nicolae: chestionar; corespondenţă; degradată (a ars până la temelii în cel de-al doilea război mondial); Bis. de lemn Sf. Voievozi (Săvineşti), Bis. de lemn Sf. Înviere (Săvineştii de Sus), Bis. de Lemn Sf. Gheorghe (Slobozia): chestionare; semnatari: N. Ghika-Budeşti, V. Drăghiceanu, Şt. Balş. 1943-1944  
2950 RUDA, jud. Argeş - Bis. Sf. Voievozi: chestionar; corespondenţă; transcriere inscripţie; recepţie lucrări pictură (1928); avariată de cutremur; deviz consolidare şi reparaţii (arhitectură şi pictură, 1942); schiţe-relevee; semnatari: Şt. Balş, I. Mihail, P. Antonescu. 1921-1944  
2953 RUGINOASA, jud. Baia - Bis. Adormirea Maicii Domnului (mausoleu): chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii (1929); a mai fost reparată în 1907 (cu ajutorul doamnei Cuza); articol din ziarul „Universul" (1933); biserica şi cripta lui A. I. Cuza necesită reparaţii şi conservare (1933); deviz reparaţii curente şi construire cafas (cu schiţe, 1936); biserica este avariată grav în timpul celui de-al doilea război mondial; descriere (1945); deviz consolidare şi reparaţii urgente (1946); semnatari: N. Ghika-Budeşti, Al. Lapedatu, S. Becu, H. Teodoru, I. Mihail, Şt. Balş, preşedintele Adunării Deputaţilor (D. Manu), N. lorga, mitropolit Valerie, V. Brătulescu. 1921-1947  
2954 RUGINOASA, jud. Baia - Palatul A. I. Cuza: corespondenţă; cercetare; date istorice; descriere stare (palat, parc, biserică, han - 1946); distrugeri datorate războiului (dar şi localnicilor); palatul (cu întreg ansamblul) este clasat monument istoric (1947); memoriu (descriere şi propuneri reparaţii); semnatari: Şt. Balş, V. Brătulescu. 1946-1949  
2974 SAGNA, jud. Roman - Bis. de lemn Sf. Nicolae: chestionar; corespondenţă; ofertă restaurare icoane catapeteasmă (1925); descriere; deviz reparaţii (cu schiţe-relevee, 1937-1939). Bis. Sf. Spiridon (Vulpăşeşti): chestionar. Semnatari: V. Brătulescu, Şt. Balş, H. Teodoru. 1921-1942  
2994 SĂCEL, jud. Târnava Mare - Bis. de lemn: corespondenţă; descriere; schiţă - releveu; biserica este declasată din rândul monumentelor. Semnatari: Şt. Balş, V. Moisescu. 1944-1945  
3001 SĂLCENI, jud. Tutova - Bis. Adormirea Maicii Domnului: chestionar;. corespondenţă; deviz confecţionare catapeteasmă (1938). Bis. de lemn Adormirea Maicii Domnului (Borodeşti): chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii şi extindere (cu 2 planşe-releveu, 1939); CMI propune declasarea din rândul monumentelor (1943). Semnatari.: Şt. Balş, I. Mihail. 1921-1943  
3071 SIBIEL, jud. Sibiu - Bis. ortodoxă (1776): corespondenţă; deviz reparaţii (cu schiţe, 1944). Semnatari: C. Daicoviciu, Şt. Balş, A. Oţetea, V. Moisescu. 1924-1948  
3091 SIMINICEA MICLESCU, jud. Botoşani - Bis. de vălătuci: descriere; schiţe-relevee. Semnatar: Şt. Balş. 1936  
3093 SINAIA, jud. Prahova - Bis. de lemn Sf. Apostoli (adusă din Maioreşti, jud. Mureş şi amplasată lângă Castelul Foişor): corespondenţă; biserica a fost adusă din dorinţa M. S. Regele; deviz montare; acte justificative financiar-contabile (facturi, liste de plată, scrisori de trăsură); schiţe-relevee, detalii. Semnatar: Şt. Balş. 1935-1936  
3095 SINEŞTI, jud. laşi - Bis. Adormirea Maicii Domnului: chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii (1929). Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru. 1921-1937  
3103 SITANI, jud. Bihor- Bis. de lemn: corespondenţă; parohia cere demolarea, CMI nu aprobă; reproducere inscripţii. Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru. 1937-1952  
3106 SÂMBĂTA de SUS, jud. Făgăraş - Castelul brâncovenesc: corespondenţă; cerere clasare monument istoric (1925); fragment din ziarul „Universul" (cu desen, 1937); descriere ruine din zonă; descriere fragmente de piatră sculptată (cu inventar); schiţe-relevee (castel, poarta fostei incinte, fragmente sculpturi); castelul este folosit drept cămin de odihnă (1948). Semnatari: Al. Lapedatu, Şt. Balş, N. lorga, H. Teodoru, R. Bordenache, C. Daicoviciu. 1925-1948  
3107 SÂMBĂTA de SUS, jud. Făgăraş - Mănăstirea brâncovenească: corespondenţă; date istorice; renovare pictură (1934); deviz renovare chilii (1947). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, mitropolit Nicolae, I. Al. Lapedatu, Şt. Balş. 1934-1947  
3110 SÂNBENEDIC, jud. Alba - Bis. de lemn greco-catolică: corespondenţă; cercetare; deviz reparaţii (cu schiţe-relevee, 1937-1942); clişee foto; descriere. Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru. 1936-1942  
3127 SLATINA, jud. Olt - Mănăstirea Clocociov; corespondenţă; recepţie lucrări (1931); cercetare; descriere degradări; deviz reparaţii biserică şi restaurare tâmplă (1932-1933); cercetare pictură (1934); două foto fragmente pictură; recepţie lucrări tâmplă (1935); deviz restaurare clopotniţă intrare (1938); deviz restaurare-consolidare stăreţie, chilii şi zid incintă (1940-1942); deviz reparaţii şi consolidare la biserică (arhitectură şi pictură, cu un plan releveu şi un plan proiect, 1945-1946). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, Şt. Balş, episcop Nichita, I. L. Atanasescu, I. Mihail, V. Drăghiceanu, Em. Costescu, V. Brătulescu, H. Teodoru, V. Moisescu, P. Antonescu. 1931-1952  
3133 SLĂTIOARELE, jud. Vâlcea - Schitul Slătioarele cu biserica Sf. Nicolae (1623): chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii (1928); deviz reparaţii de întreţinere la biserică şi împrejmuire (1938); referiri la clădirea „Cazanele" (stare precară, 1943); deviz consolidare şi reparaţii biserică (cu schiţe-relevee, 1944); deviz refacere parament (1947). Semnatari: I. L. Atanasescu, Şt. Balş, V. Moisescu, Em . Costescu, N. Ghika-Budeşti. Bis Naşterea Maicii Domnului (Cociobi): chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii (1931); Bis. Sf. Gheorghe (Olari), Bis. Intrarea în Biserică (Vioreşti), Bis. de lemn Buna Vestire (Manasieşti), Bis. de lemn Sf. Dimitrie (Goruneşti), Bis. de lemn Sf. Voievozi şi Bis. de lemn Intrarea în Biserică (Fometeşti): chestionare. 1921-1947  
3148 SLOBOZIA MIELU, jud. Bacău - Bis. Sf. Nicolae: descriere; schiţe-relevee. Semnatari: Şt. Balş. 1939  
3149 SLOBOZIA MOARA, jud. Dâmboviţa - Bis. Sf. Împăraţi: chestionar; corespondenţă; deviz consolidare-restaurare (1940-1942); biserica este declasată (1945). Semnatari: Em. Costescu, P. Antonescu, Şt. Balş. 1921-1945  
3153 SMIRODAVA, jud. Neamţ - Ruine cetatea Smirodava: corespondenţă; date istorice; legende; descriere; dispărută în urmă cu 80 de ani. Semnatari: Şt. Balş, Gr. Antipa. 1937  
3158 SNAGOV, jud. Ilfov - Mănăstirea Snagov: corespondenţă; deviz consolidare provizorie clopotniţă (1940); deviz reparaţii uşă intrare biserică (1940); referiri la biserica Scaune din Bucureşti (situaţie cu lucrările executate - 1941); prezentare degradări în urma cutremurului; deviz consolidare restaurare biserică şi clopotniţă (cu schiţe-relevee şi detaliu, 1941-1942); recepţie lucrări clopotniţă (1942); deviz amenajare grădină (1942). Sem¬natari: H. Teodoru, N. lorga, Em. Costescu, Şt. Balş, V. Brătulescu. 1940-1942 pdf
3159 SNAGOV, jud. Ilfov - Mănăstirea Snagov: corespondenţă; deviz restaurare-consolidare biserică (inclusiv fragmente frescă, 1943); guvernatorul Transnistriei oferă fonduri băneşti pentru reconstruirea chiliilor (1943); oferte pentru amplasare ferestre de marmură la biserică (1943); deviz amplasare ferestre (cu planşe, 1943); recepţie lucrări (1944); deviz amenajare chilii şi paraclis (1943); deviz restaurare-consolidare turn clopotniţă (1943), Semnatari: Em. Costescu, H. Teodoru, V. Brătulescu, I. Răşcanu (primarul capitalei), Şt. Balş. 1942-1944 pdf
3161 SNAGOV, jud. Ilfov - Mănăstirea Snagov: corespondenţă; recepţie lucrări ferestre biserică (1944-1945); devize suplimentare restaurare-consolidare biserică (turle şi învelitoare ţiglă, cu planşe, 1945); recepţie lucrări (1944-1945); situaţie cu lucrările executate; acoperişul turnului clopotniţă este distrus de furtună (1946); deviz consoiidare-restaurare turn clopotniţă (cu schiţe şi planşe, 1946-1947); deviz lucrări urgente (pardoseală biserică şi trotuar, cu planşe - 1946); deviz refacere chilii sud (cu planşe -1948 şi 1952). Semnatari: Şt. Balş, P. Antonescu, H. Teodoru, V. Brătu¬lescu, Em. Costescu, C. Daicoviciu, V. Moisescu. 1944-1952  
3164 SOCOLA, jud. laşi - Bis. Schimbarea la Faţă (a fostei mănăstiri): chestionar; corespondenţă: stare de ruină (1922); date istorice; deviz reparaţii (1931); afectată de cutremur şi război (1940-1944); deviz reparaţii biserică şi clopotniţă (1937-1943); deviz reparaţii şi consolidare (1938); cercetare pictură; referiri la biserica Sf. Îngeri (Vişan) - deviz reparaţii (1924). Semnatari: mitropolit Pimen, P. P. Panaitescu, H. Teodoru, Şt. Balş. 1921-1948  
3167 SOLCA, jud. Suceava - Mănăstirea Solca: schiţe-relevee (1931); corespondenţă; cercetare; deviz restaurare biserică (1936); cercetare în urma incendiului (1949); deviz reparaţii acoperiş biserică (cu schiţe, 1949). Semnatari: V. Drăghiceanu, H. Teodoru, V. Brătulescu, N. lorga, Şt. Balş. 1931-1953  
3183 STĂNETI, jud. Bacău - Bis. Adormirea Maicii Domnului: descriere; schiţe-relevee. Semnatar: Şt. Balş. 1939  
3205 STOLNICENI-PRĂJESCU, jud. Baia - Bis. Sf. Voievozi; chestionar; corespondenţă; lucrări fără aviz CMI(1934); descriere; schiţe-relevee (1934); o parte din icoanele catapetesmei sunt pictate de N. Grigorescu;    
  biserica este afectată de bombardament (1944); deviz reparaţii urgente (cu Planşe-relevee, 1947-1948). Bis, de lemn Naşterea Maicii Domnului (Purceleşti): chestionar; corespondenţă; schiţe - detalii (1945); deviz reparaţii şi refacere (1945). Semnatari: Şt. Balş, I. Mihail. 1921-1948  
3209 STREHAIA, jud. Mehedinţi - Mănăstirea Strehaia cu biserica Sf. Treime: chestionar; istoric; descriere (1922); deviz reparaţii curente (1922).; deviz reparaţii faţadă biserică (1937); deviz reparaţii acoperiş biserică (1938), deviz consolidare-restaurare (biserică, clopotniţă veche, zid împrejmuire - cu schiţe-relevee, 1941-1944). Semnatari: Al. Referendaru, D. Onciul, G. Balş, Şt. Balş, I. L. Atanasescu, V. Moisescu, Em. Costescu. 1921-1945  
3210 STREJEŞTI, jud. Romanaţi - Bis. Sf. Treime: chestionar; corespondenţă; cercetare; deviz restaurare (1933); caiet de sarcini pentru restaurare pictură (1938); recepţie lucrări pictură (1940); deviz consolidare (1941). Bis. Sf. Voievozi (Strejeştii de Sus): chestionar; corespondenţă; devize reparaţii şi restaurare (arhitectură şi pictură, 1944). Bis. Sf. Gheorghe (Runcu): chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii (1944). Semnatari. P. P. Panaitescu, I. Mihail, N. Ghika-Budeşti, I. L. Atanasescu, H. Teodoru, M. Râmniceanu (pictor restaurator), Şt. Balş, V. Brătulescu. 1921-1945  
3225 STROEŞTI, jud. Botoşani - Schitul Balş: istoric amănunţit (cu citate din hrisoave de sec. XIX); corespondenţă; necesită reparaţii. Semnatari: V. Brătulescu, Şt. Balş. 1945-1946  
3233 SUCEAVA, jud. Suceava- Bis. Sf. Dumitru - Domnească: corespondenţă; cercetare (1948); deviz restaurare biserică (acoperiş şi cornişă, 1948); ordine de şantier (cu schiţe cornişă şi turle); recepţie lucrări acoperiş (1948); deviz restaurare biserică şi clopotniţă (parament, acoperiş, cu schiţe - detalii, 1949-1951). Semnatari: Şt. Balş, G. Russu, H. Teodoru, Em. Costescu, V. Brătulescu. 1945-1951  
3236 SUCEAVA, jud. Suceava - Bis. Învierea Domnului - a Domniţelor (Văscrisenia): corespondenţă; deviz reparaţii (1935); date istorice; deviz cercetare şi lucrări pregătitoare pentru reparaţii (1939); propuneri restaurare (1945); planuri şi desene. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, Şt. Balş, N. lorga, mitropolit Visarion, H. Teodoru, G. Russu. 1935-1948  
3276 ŞERBEŞTI, jud. Neamţ - Bis. Sf. Gheorghe: chestionar; corespondenţă; propuneri reparaţii; cercetare (1935); istoric; descriere degradări după cutremur (1940); deviz reparaţii şi consolidare (1943). Bis. de lemn Sf. Procopie (Hortopu), Bis. Sf. Voievozi (Ghigoeşti): chestionare. Semnatari: V. Drăghiceanu, V. Brătulescu, Şt. Balş, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru. 1921-1943  
3284 ŞIMON, jud. Braşov - Bis. Cuvioasa Paraschiva: corespondenţă; cercetare; deviz restaurare pictură; deviz reparaţii curente. Semnatari: A. Verona, I. Mihail, Şt. Balş. 1943-1944  
3301 ŞTEFĂNEŞTI, jud. Muscel - Bis. Tăierea Capului Sf. loan Bătezătorul: chestionar; corespondenţă; devize restaurare şi extindere prin construire abside (cu un plan-releveu şi planşe proiect, 1938-1939); desen; schiţe; deviz restaurare-consolidare după cutremur (1940). Bis. Sf. Dumitru (Târgu Dealului): chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii (1921-1924); cercetare pictură (descoperire fresce, 1925); în timpul lucrărilor „s-a procedat la masacrarea vechilor picturi acoperindu-le cu o oribilă pictură nouă" (1927), CMI cere darea în judecată a vinovaţilor. Bis. Sf. Nicolae (Izvoranu): chestionar. Referiri la crucea şi fântâna din Ştefăneşti (se cere protejarea, 1922). Semnatari: H. Teodoru, Şt. Balş, V. Moisescu, I. Mihail, P. Demetrescu, N. Ghika-Budeşti, G. Balş. 1921-1942  
3317 TAMAŞI, jud. Ilfov - Bis. Sf. Nicolae: chestionar. Bis. Sf. Treime (Ostrat): chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii şi consolidare (1937-1938); recepţie lucrări (1937-1939); cercetare pictură; deviz reparaţii şi construire turlă (1943). Bis. Buna Vestire Corbeanca): chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii (1929). Semnatari: S. Becu, Em. Costescu, N. lorga, Şt. Balş. 1921-1945  
3324 TAZLĂU, jud. Neamţ - Mănăstirea Tazlău: chestionar; corespondenţă; date istorice; descriere; deviz reparaţii curente la biserică (1923); cercetare (1927); recepţie lucrări (1929); descriere degradări după cutremur (1940). Bis. Sf. Voievozi (Frumoasa): chestionare. Semnatari: P. Deme¬trescu, S. Becu, N. Ghika-Budeşti, Şt. Balş, Em. Costescu. 1921-1953  
3326 TĂCUTA, jud. Vaslui - Bis. Sf. Gheorghe: chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii (1938); deviz restaurare (1947). Bis. Sf. Dumitru (Rediu), Bis. Sf. Împăraţi (Mirceşti), Bis. de lemn Sf. Voievozi (Mirceşti), Bis. Sf. Voievozi (Focşasca), Bis. Sf. Nicolae (Protopopeşti): chestionare. Sem¬natari: Şt. Balş, P. Antonescu, H. Teodoru. 1921-1947  
3342 TECUCI, jud. Tecuci - Foişorul de foc: corespondenţă; Primăria Tecuci cere demolarea (1939). CMI nu aprobă; cercetare; datat, 1866; descriere; schiţe-detalii; avariat la cutremur (1940). Semnatari: Şt Balş, H. Teodoru, Primăria Tecuci. 1939-1941  
3366 TIMIŞOARA - Casa Mocsony: corespondenţă; demolată în 1948; portalul este păstrat la Muzeul Banatului; Planşe-relevee. Semnatari: Primăria Timişoara, Şt. Balş. 1948-1949  
3368 TIMIŞOARA - Muzeul Banatului: corespondenţă; raport privind descoperirile din com. Cenad (ziduri cetate medievală şi vestigii romane); descriere vestigii romane (monede, pietre sculptate, fragmente frescă); o parte din obiectele arheologice fuseseră preluate de familia Nagy din Timişoara; CMI face demersuri pentru a fi predate Muzeului Banatului (1936); CMI cere oprirea demolărilor din cetatea Timişoara (1948); condiţii speciale pentru instalarea Muzeului regional în Castelul Huniade (1950). Semnatari: Al. Tzigara-Samurcaş, Primăria Timişoara, H. Teodoru, V. Drăghiceanu, V. Brătulescu, C. Daicoviciu, M. Moga, Şt. Balş. 1923-1950  
3370 TISA-SILVESTRU, jud. Bacău - Bis. de lemn (1785): descriere; transcriere inscripţie de fondare; schiţe-relevee. Semnatar: Şt. Balş. 1937  
3372 TISMANA, jud. Gorj - Mănăstirea Tismana cu biserica Adormirea Maicii Domnului: corespondenţă; deviz reparaţii curente (1920); recepţie lucrări (1920); chestionar (1921); descoperire chenar uşă veche (1923); deviz reparaţii (învelitoare, cercevele, vopsitorie - 1924); deviz reparaţii sanatoriul din curte (1926); propunere amplasare (în gangul clopotniţei) lespede comemorativă cu inscripţie care să amintească românii închişi în mănăstire în tipul ocupaţiei din primul război mondial, CMI aprobă (1928); extras din presă („Glasul monarhilor" - 1930) cu descrierea stării precare a mănăstirii; cercetare (1931 şi 1933); deviz lucrări întreţinere la biserică şi paraclis (1931-1933); deviz lucrări întreţinere (la stăreţie, chilii şi anexe - 1933); referat privind sondaje şi cercetări (cu schiţe-detalii); devize restaurare biserică şi paraclis (cornişe, tencuieli, şarpantă, învelitoare - 1934-1937); memoriu privind sondaje şi cercetare pictură (1935); recepţie lucrări (inclusiv sondaje arheologice şi spălare tablouri ctitoriceşti, 1935-1937); două acuarele cu tabloul votiv din naos (de D. Norocea, 1934); una planşă-faţadă sud biserică (1936); două planşe - trotuar în jurul bisericii (1934). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, I. D. Trajanescu, Al. Referendaru, V. Drăghiceanu, G. Balş, Em. Costescu, I. L. Atanasescu, A. Verona, I. Mihail, D. Norocea, Şt. Balş, H. Teodoru, N. lorga. 1919-1939  
3381 TÂRGOVIŞTE, jud. Dâmboviţa - Bis. Domnească (Adormirea Maicii Domnului): corespondenţă; lucrări de reparaţii curente (1921); deviz reparaţii (învelitoare, jgheaburi, tâmplărie, soclu, trotuar - 1926-1929); uşile împărăteşti sunt restaurate de atelierul C.M.I. (1928-1930); devize estimative lucrări consolidare şi reparaţii după cutremur (1940-1944); deviz şi caiet de sarcini pentru restaurare pictură (1942-1943); descriere stadiu lucrări restaurare pictură (1946). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, V. Drăghiceanu, P. Demetrescu, S. Becu, H. Teodoru, Em. Costescu, Şt. Balş, A. Verona, I. Mihail, I. D. Ştefănescu, V. Blendea (pictor restaurator), V. Brătulescu. 1920-1946  
3385 TÂRGOVIŞTE - Bis. Intrarea în Biserică (Albă): chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii (1931); norme pentru restaurare (1948). Semnatari: S. Becu, Şt. Balş, H. Teodoru. 1921-1948  
3393 TÂRGOVIŞTE - Bis. Stelea (Învierea Domnului): corespondenţă; lucrări reparaţii acoperiş biserică şi turn clopotniţă (cu schiţe, 1919-1922); deviz-ofertă pentru împrejmuire (1924); deviz reparaţii tâmplă (cu schiţe, 1927-1928); deviz reparaţii turn clopotniţă (1929); deviz reparaţii şi consolidare tâmplă (lucrări executate de atelierul CMI - 1936); cercetare (1943); deviz restaurare (1943-1944); situaţie provizorie cu lucrări executate (1943-1944); licitaţie pentru adjudecare lucrări restaurare (1943-1944); contract lucrări restaurare (1943); recepţie lucrări (1945); deviz conservare beciuri din curte (1947). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, P. Demetrescu, Al. Lapedatu, P. Antonescu, I. Mihail, V. Brătulescu, N. lorga, V. Drăghiceanu, S. Becu, A. Verona, Şt. Balş, H. Teodoru, Em. Costescu, V. Moisescu. 1919-1947  
3394 TÂRGOVIŞTE - Bis. Stolnicu (Sf. Ştefan); chestionar; corespondenţă; proiect reparaţii şi consolidare (piese scrise - 1943); date istorice; deviz restaurare pictură (1943). Semnatari: H. Teodoru, I. Mihail, V. Blendea, Şt. Balş. 1921-1944  
3402 TÂRGOVIŞTE - Muzeul regional: corespondenţă; deviz construire în curtea bisericii Stelea (1935); recepţie lucrări (1939); referat privind situaţia patrimoniului şi propuneri amenajare (1942); un plan de situaţie şi un plan releveu (1942); deviz amenajare casă paznic (cu un plan, 1943); inventar cu monumentele istorice din Târgovişte (1948); un plan al oraşului; norme pentru sistematizarea zonelor monumentelor istorice din oraş (1948). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, P. Antonescu, N. lorga, V. Brătulescu, Primăria Târgovişte, C. D. Dumitru (membru corespondent CMI), mitropolit Miron Cristea, Al. Lapedatu, S. Becu, G. Oprescu, Al. Vasilescu (director Muzeu), V. Drăghiceanu, Şt. Balş, R. Bordenache, Gr. lonescu. 1935-1948  
3407 TÂRGU DOMNESC, jud. Putna - Bis. Sf. Împăraţi: chestionar; Bis. Adormirea Maicii Domnului (Domneşti): chestionar; corespondenţă; descriere după cutremur (1940); deviz reparaţii tâmplă (1942); deviz consolidare şi reparaţii (1945-1949). Semnatari: Em. Costescu, I. Mihail, V. Moisescu, Şt. Balş.


1921-1949  
3409 TÂRGU FRUMOS, jud. laşi - Bis. domnească Cuvioasa Paraschiva: chestionar; corespondenţă; date istorice; deviz reparaţii curente (1923); un plan releveu; deviz pictură din nou (1924); înfiinţare muzeu în curte (1930); cercetare (1939); deviz reparaţii şi lucrări de întreţinere (1939-1942). Semnatari; P. P. Panaitescu, I. Mihail, N. Ghika-Budeşti, G. Balş, H. Teodoru, Şt. Balş. 1921-1943  
3410 TÂRGU FRUMOS, jud. laşi - Bis. Sf. Nicolae: chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii (1929); deviz curăţire pictură (1930); devize reparaţii arhitectură şi pictură (1941-1946). Semnatari: H. Teodoru, I. Mihail, Şt. Balş. 1921-1948  
3419 TÂRGU NEAMŢ, jud. Neamţ - Cetatea Neamţului: corespondenţă; necesită conservare şi restaurare; descriere deteriorări; I. Minea şi D. Constantinescu fac cercetări şi săpături arheologice (începând cu anul 1939); memoriu pentru lucrări de consolidare-restaurare şi amenajare muzeu (1943); deviz amplasare cabană pentru cercetători (cu 2 planuri - 1943); referat cu descriere sumară a cercetărilor arheologice şi propuneri restaurare (1948); deviz consolidare (subzidiri ziduri cetate şi picioare pod - 1948); recepţie lucrări (1948); acte financiar-contabile. Semnatari: V. Brătulescu, Al. Lapedatu, H. Teodoru, Primăria Tg. Neamţ, V. Moisescu, A. Scheletti, Şt. Balş, C. Daicoviciu, D. Constantinescu, I. Minea. 1923-1950  
. 3422 TÂRGU OCNA, jud. Bacău - Bis. Sf. loan: corespondenţă; deviz reparaţii acoperiş (1938); descriere după cutremur; deviz reparaţii (1943). Semnatari: Şt. Balş, V. Brătulescu. 1938-1943  
3423 TÂRGU OCNA, jud. Bacău - Bis. Sf. Nicolae: corespondenţă; bolţile au fost ruinate în primul război mondial; deviz restaurare (1933); avariată de cutremur (1940); deviz reparaţii (cu schiţe-releveu, 1942), Semnatari: Şt. Balş, N. Ghika-Budeşti. 1932-1942  
3424 TÂRGU OCNA, jud. Bacău - Bis. Sf. Treime (Gura Slănicului): chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii şi consolidare (1935); deteriorată de cutremur; deviz reparaţii şi consolidare (1942); recepţie lucrări (1943). Semnatari: Şt. Balş, Em. Costescu. 1921-1945  
3425 TÂRGU OCNA, jud. Bacău - Mănăstirea Răducanu cu Bis. Buna Vestire: corespondenţă; deteriorată în timpul primului război mondial; deviz reparaţii clădiri incintă şi zid împrejmuire (1935); deviz reparaţii biserică (cu 2 planuri-releveu, 1938); cercetare pictură (1939); recepţie lucrări (1940); deviz reparaţii terasa ce acoperă pivniţa din curte (1940). Semnatari: Şt. Balş, V. Drăghiceanu, H. Teodoru, I. Mihail. 1926-1940  
3426 TÂRGU OCNA, jud. Bacău - Schitul Măgura cu Bis. Buna Vestire: chestionar; corespondenţă; schiţe-relevee (1937); descriere stare (1938); deviz reparaţii biserică (1938); descriere urmări cutremur; situaţie cu lucrările executate (1938-1939); deviz reparaţii biserică (1942); recepţie lucrări (1943); deviz reparaţii biserică şi chilii (1949). Semnatari: Şt. Balş, V. Brătulescu, C. Daicoviciu. 1921-1949  
3427 TÂRGU TROTUŞ, jud. Bacău - Bis. Sf. Voievozi: chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii (1932); caiet de sarcini pentru restaurare pictură (1938); date istorice; propuneri reparaţii (1947); Bis. de lemn Sf. Dimitrie (Pârâubogi): chestionar şi deviz reparaţii (1941); Bis. Sf. Nicolae (Viişoara): chestionar. Semnatari: Şt. Balş, N. Ghika-Budeşti, I. Mihail, Gr. lonescu, R. Bordenache. 1921-1947  
3433 TÂRZIA, jud. Suceava - Bis. de lemn Sf. Vasile: chestionar; Bis. de lemn Sf. loan Botezătorul (Poiana): chestionar; corespondenţă; stare de ruină; deviz pentru reconstruire (cu 2 planşe - 1933), CMI nu aprobă; deviz construire bis. nouă (cu foto şi planuri - 1930); 2 foto şi 2 planşe cu bis. veche de lemn (1949); bis. de lemn este mutată în loc. Cupărătura (1949); Bis. de lemn Sf. Voievozi (Brusturi): chestionar; corespondenţă; cereri mutare catapeteasmă la bis. nouă din Poiana (1940-1949). Semnatari: P. Demetrescu, N. Ghika-Budeşti, I. Mihail, Şt. Balş, Gr. lonescu. 1921-1949  
3449 TOPORĂŞTI, jud. Vaslui - Bis. Sf. Voievozi: chestionar; corespondenţă; descriere; propuneri reparaţii; schiţe-relevee (1938). Semnatari: Şt. Balş. 1921-1939  
3450 TOPORU, jud. Vlaşca- Bis. de lemn Adormirea Maicii Domnului: chestionar; corespondenţă; stare de ruină (1943). Semnatar: Şt. Balş. 1921-1944  
3453 TOTOIU, jud. Alba - Bis. de lemn: corespondenţă; biserica a fost vândută în 1892; s-a păstrat doar altarul în jurul căruia s-a amenajat un paraclis; stare precară (1942); deviz conservare (1942). Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, Prefectura Alba lulia. 1939-1942  
3471 TRIFEŞTI, jud. Roman - Conac: corespondenţă; copie după un firman de întăritură pentru moşia Trifeşti după uciderea lui Grigore Ghica Voievod (documentul se mai află la Arhivele statului din laşi); schiţe-relevee (1938); decret regal de clasare monument istoric (1945); descriere stare precară (1945); un plan releveu (1946); în 1947 este sediul Căminului cultural „Victoria"; controverse privind terenul din jurul conacului cu ocazia reformei agrare. Semnatari: V. Brătulescu, regele Mihai, M. Ralea, Şt. Balş, Prefec¬tura Roman, H. Teodoru. 1945-1948  
3485 TUPILAŢI, jud. Roman - Bis. Sf. Voievozi: chestionar; corespondenţă; descriere; deviz reparaţii arhitectură şi pictură (1939); schiţe-relevee; cerere declarare monument al naturii stejarul din curtea bisericii (1939); Bis. de lemn Adormirea Maicii Domnului: chestionar. Semnatari: Şt. Balş, Al. Borza, N. Drăcea. 1921-1939  
3486 TUPILAŢI, jud. Roman - Hanul Ancuţei: corespondenţă; cercetare (1937); descriere; date istorice; deviz reparaţii (1937); desen; stare precară (în 1943 nu mai are acoperiş). Semnatari: H. Teodoru, V. Moisescu, Şt. Balş, N. lorga. 1937-1943  
3541 UDEŞTI, jud. Suceava - Bis. Trei Ierarhi (Ţoleşti), Bis. de lemn Adormirea Maicii Domnului (Nigoteşti): chestionare; Bis. de lemn Sf. Nicolae (loneasa): chestionar; corespondenţă; descriere; stare precară; CMI aprobă demolarea (1937). Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru. 1921-1937  
3554 UNCEŞTI, jud. Vaslui - Bis. Sf. Ştefan (Măcreşti): chestionar; corespondenţă; stare de ruină (1929): deviz restaurare (1931); deviz reparaţii şi restaurare (1943). Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru. 1921-1943  
3555 UNGHIU, jud. Neamţ - Bis. Sf. Voievozi: chestionar; corespondenţă; descriere; stare precară; deviz reparaţii şi construire turlă clopotniţă (cu schiţe-relevee, 1939); Bis. de lemn Sf. Voievozi (Borniş): chestionar şi corespondenţă; Bis. de lemn Sf. Voievozi (Dragomireşti): chestionar; corespondenţă; descriere; deviz reparaţii (1939); Bis. de lemn Sf. Nicolae (Măstăcani): chestionar. Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, mitropolit Nico¬dim, N. lorga. 1921-1940  
3559 UNGURENI, jud. Tecuci - Bis. Sf. Voievozi: chestionar; Bis. Învierea Domnului şi Sf. Nicolae (Ţigăneşti): chestionar; corespondenţă; cerere reparaţii. Semnatari: Al. Lapedatu, Şt. Balş, V. Brătulescu. 1921-1945  
3590 VAD, jud. Someş - Bis. Adormirea Maicii Domnului a fostei mănăstiri a Vadului: corespondenţă; turnul bisericii necesită consolidare (1937); cercetare (1938); descriere amănunţită făcută de arh. Ştefan Balş (1938); date istorice; notiţe despre mănăstirile româneşti din Transilvania şi Ungaria (cu trimiteri bibliografice); deviz restaurare (cu Planşe-relevee, detalii şi desene, 1938). Semnatari: V. Drăghiceanu, N. lorga, Şt. Balş, episcop luliu Hossu, H. Teodoru. 1937-1939  
3597 VALEA cu APĂ, jud. Gorj - Bis. de lemn Intrarea în Biserică: corespondenţă; deviz restaurare (cu schiţe-relevee, 1948); Bis. Sf. Nicolae (Peşteana de Jos): chestionar. Semnatari: H. Teodoru, Şt. Balş, V. Moisescu. 1921-1949  
3608 VALEA HOGEI, jud. Vaslui - Bis. Adormirea Maicii Domnului: chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii de întreţinere (1936); deviz restaurare după cutremur (cu schiţe-relevee, 1942), Bis. Sf. Voievozi (Porcăreţ), Bis. Sf. Nicolae (Doaga): chestionare. Semnatari: I. Mihail, Şt. Balş, H. Teodoru, V. Moisescu. 1921-1942  
3612 VALEA LUNGĂ, jud. Târnava Mică - Bis. evanghelică fortificată: corespondenţă; cerere reparaţii zid incintă (1940); două planşe-releveu (1941); cercetare; descriere; date istorice; inscripţii; schiţe-relevee (1949); deviz reparaţii zid incintă şi amenajare canalizare în zonă (1949). Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru. 1940-1949  
3678 VĂRATEC, jud. Neamţ - Mănăstirea Văratec cu bisericile Adormirea Maicii Domnului, Schimbarea la Faţă şi Sf. loan Botezătorul: chestionar; corespondenţă; deviz-ofertă spălare pictură (1943); lucrări la pictura bisericii Adormirea Maicii Domnului fără aviz CMI; devize reparaţii şi restaurare la cele trei biserici şi la clădiri incintă (1942-1945). Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, S. Becu, Al. Lapedatu, mitropolit Irineu. 1921-1945  
3691 VERNEŞTI, jud. Buzău - Bis. Buna Vestire: chestionar; corespondenţă; date istorice; inscripţii (ctitori, reparaţii de-a lungul timpului, meşteri); cercetare (1930); acoperişul avariat de furtună (1938); devize reparaţii (1938-1939). Bis. Sf. Nicolae: chestionar. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, St. Becu, episcop Ghenadie, Şt. Balş. 1921-1938  
3723 VÂNĂTORI-DUMBRAVA ROŞIE, jud. Neamţ - Bis, de lemn Schimbarea la Faţă a schitului Văleni: chestionar; corespondenţă; descriere; icoane vechi de valoare „înoite în chip oribil de un zugrav cu totul nepriceput" (1923); cercetare (1938); instrucţiuni pentru restaurare (1943). Semnatari: G. T. Kirileanu (membru corespondent CMI), A. Maniu, Şt. Balş, H. Teodoru. 1921-1943  
3725 VÂNĂTORI-NEAMŢ, jud. Neamţ - Bis. de lemn Sf. loan Botezătorul: chestionar; corespondenţă; cercetare (1938); descriere; CMI nu aprobă dărâmarea clopotniţei şi construirea unui pridvor nou (1938); deviz restaurare (1938); cercetare pictură (1940); tâmplă valoroasă. Bis. Adormirea Maicii Domnului, Bis. de lemn Sf. Nicolae (Lunca), Bis. Adormirea Maicii Domnului (Nemţişor): chestionar. Semnatari: Şt. Balş, I. Mihail, C. Mătasă. 1921-1942  
3726 VÂNĂTORI-NEAMŢ, jud. Neamţ - Mănăstirea Neamţ cu Bis. Înălţarea Domnului: corespondenţă; chestionar; date istorice; decopertarea pereţilor exteriori de la biserică în scopul cercetării (1926); descriere lucrări restaurare faţade (1927-1929); oferte restaurare turlă; deviz pentru restaurare turlă (1930); situaţie cu lucrările de la turlă (1930); ofertă pentru reparaţii şi spălare pictură. Semnatari: V. Drăghiceanu, N. Ghika-Budeşti, mitropolit Pimen, G. Balş, G. Sterian, H. Teodoru, D. Norocea, Şt. Balş, Al. Popovici. 1919-1930 pdf
3727 VÂNĂTORI-NEAMŢ, jud. Neamţ - Mănăstirea Neamţ; corespondenţă; deviz-ofertă lucrări tinichigerie turlă (1930); acte financiar-contabile; recepţie lucrări la faţade şi turlă (1931). Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, N. Ghika-Budeşti. 1930-1931  
3728 VÂNĂTORI-NEAMŢ, jud. Neamţ - Mănăstirea Neamţ: corespondenţă; oferte materiale pentru restaurare Biserica Înălţarea Domnului; devize pentru continuare restaurare (faţade, turlă, acoperiş, ferestre - 1931-1939); cercetare pictură (1931); descoperirea vechii picturi; recepţie lucrări (1933-1935); acte financiar-contabile; deviz pentru uşă la veşmântărie (1937); lucrări de reparaţii curente la Biserica Sf. Gheorghe fără aviz CMI; referiri la pecetea (1547) mănăstirii Neamţ, descoperită în Polonia de numismatul D. Gh. Simionescu-Simnicel; articole din ziarele „Dimineaţa" (31.05.1934) şi „Le Moment" (29.07.1938) referitoare la pecete; CMI analizează autenticitatea peceţii; mitropolitul Visarion donează (1941) Muzeului de artă religioasă o cruce pectorală cu inscripţie; CMI mulţumeşte; memoriu privind propunerea de restaurare a întregului ansamblu (1943); deviz pentru restaurare acoperiş Bis. Înălţarea Domnului (cu caiet de sarcini, 1943); schiţe-desfăşurare incintă (1943); acoperişul bisericii este tot în stare precară (1947); devize reparaţii şi amenajări la cerdace clădiri incintă, seminar, arhondaric (cu 2 planşe-releveu arhondaric şi schiţe-releveu cerdace, 1951). Semnatari: Şt. Balş, V. Drăghiceanu, H. Teodoru, mitropolit Pimen, I. D. Ştefănescu, I. Mihail, V. Brătulescu, N. Ghika-Budeşti, I. Petrovici, N. lorga, P. Antonescu, patriarhul Nicodim, Al. Lapedatu, Em. Costescu. 1931-1951 pdf
3729 VÂNĂTORI-NEAMŢ, jud. Neamţ - Mănăstirea Secu: corespondenţă; referat pentru reparaţii învelitoare chilii; deviz reparaţii învelitoare chilii (1930); recepţie lucrări (1932); deviz reparaţii învelitoare biserică (1938). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, Şt. Balş, H. Teodoru, mitropolit Nicodim. 1930-1939  
3745 VLADIMIRU, jud. Gorj - Casa Tudor Vladimirescu: corespondenţă; stare precară (1931); descriere (1949); istoric; deviz, antemăsurătoare, analize preţuri pentru restaurare casă şi împrejmuire (cu relevee, schiţe şi desene, 1949-1950). Semnatari: V. Drăghiceanu, V. Moisescu, Şt. Balş. 1931-1950  
3753 VLĂDICENI, jud. laşi - Bis. Sf. Nicolae: chestionar. Bis. Sf. Apostoli (Păun): chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii în urma cutremurului (1940). Bis. Pogorârea Sf. Duh (Bucium): chestionar; corespondenţă; stare precar (1925); sumare date istorice; deviz reparaţii şi consolidare (1925). Bis. Învierea Domnului (Vişan); corespondenţă; deviz restaurare (cu un plan-releveu, 1931). Semnatari: Şt. Balş, P. Demetrescu, H. Teodoru. 1921-1943  
3761 VOINEŞTI, jud. laşi - Bis. Adormirea Maicii Domnului: chestionar. Schitul Stavnic: corespondenţă; deviz consolidare-restaurare biserică (1942), Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, 1921-1943  
3764 VOIVODENII MARI, jud. Făgăraş - Bis. Adormirea Maicii Domnului: corespondenţă; cercetare (1946); descriere; degradări multiple; pictură de valoare; CMI nu aprobă demolarea propusă de parohie; anchetă în legătură cu prăbuşirea turnului clopotniţă şi a pronaosului (1947); devize consolidare-restaurare (cu schiţe-relevee, 1948-1951). Semnatari: H. Teodoru, P. Antonescu, V. Brătulescu, V. Moisescu, Şt. Balş, C. Daicoviciu. 1946-1951  
3768 VORONEŢ, jud. Suceava - Mănăstirea Voroneţ cu biserica Sf. Gheorghe: corespondenţă; cercetare (1937); picturile exterioare „sunt în mare parte deteriorate de intemperii, mai ales la nord, cu mari crăpături, cu tencuiala burduşită sau desprinsă" (1937); deviz reparaţii tencuieli şi trotuar (1937); lucrările se vor executa „în prezenţa şi sub supravegherea directă a D-lui pictor I. Mihail" (pictorul CMI); două planşe (secţiuni şi plan); cercetare (1950); descriere lucrări de reparaţii la biserică şi clopotniţă; schiţe; deviz reparaţii şi consolidare (arhitectură şi pictură - 1950); frescele sunt restaurate de pictorul Gh. Raicu (1951); deviz reparaţii învelitoare (1951). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, I. Mihail, N. lorga, Şt. Balş, Em. Costescu, mitropolit Sebastian. 1924-1952  
3769 VOVRIEŞTI, jud. Roman - Bis. de lemn Sf. Voievozi: corespondenţă; sumare date istorice; prezintă elemente arhitectonice interesante; deviz reparaţii (1931); deviz reparaţii şi extindere (cu un plan - 1938). Bis. de lemn Adormirea Maicii Domnului (Ciurea): corespondenţă; deviz reparaţii (1931); deviz reparaţii şi transformări (cu un plan - 1938). Semnatari: H. Teodoru, N. Ghika-Budeşti, Şt. Balş. 1930-1938  
3782 ZĂNOAGA, jud. Prahova - Bis. Sf. Împăraţi: chestionare; corespondenţă; descriere; schiţe-detalii (1933); deviz reparaţii şi consolidare (1934). Semnatari: Şt. Balş, N. Ghika-Budeşti. 1921-1937  
3784 ZĂPODENI, jud. Vaslui - Bis. de lemn Sf. Nicolae: chestionar; corespondenţă; cercetare (1939); descriere - „Este de proporţii impunătoare, excepţional de mare pentru o biserică de lemn"; după tradiţie, ar fi veche de peste 300 de ani; deviz reparaţii şi consolidare (cu schiţe -1939); lucrări care denaturează formele monumentului (învelitoare de tablă în locul celei de şindrilă); proiect pentru construire clopotniţă (cu 8 planşe -1942). Bis. de lemn Sf. Gheorghe (Portari): chestionar. Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, I. Mihail. 1921-1943  

 


Inventar planșe – fond C.M.I.


Localitate: Judeţ: Monument istoric: Conţinut : An/ani planșe: Descarcă pdf:
Adamclisi Constanța Cetatea Tropaeum Traiani Proiect casă - muzeu 1937 pdf
Agapia Neamț Mănăstirea Agapia Veche (din deal) Planuri ruine; detalii 1933 pdf
Bacău Bacău Biserica Precista Plan sistematizare teren; proiect ușă biserică 1934 pdf
Balcic Caliacra (Cadrilater) Biserica Regina Maria. Ruine bazilică în Tuzla Proiect biserica Regina Maria. Reconstituire bazilică din Tuzla 1936-1938 pdf
Balcic Caliacra (Cadrilater) Geamia  Schițe releveu 1945  
Bălănești Neamț Biserica Adormirea Maicii Domnului Releveu; detalii 1930 pdf
Bălușeni Botoșani Schitul Zosin Releveu biserică 1935 pdf
Bârzești Bacău Casa I.C.Frimu Releveu 1949 pdf
Blândești Botoșani Biserica Sf. Voievozi Proiect refacere 1948 pdf
Bogdana Bacău Mănăstirea Bogdana Releveu clădiri incintă 1934-1938 pdf
Borzești Bacău Biserica Adormirea Maicii Domnului Ușă exterioară 1935 pdf
Bistrița  Neamț Mănăstirea Bistrița Plan general 1944 pdf
Bârlad Tutova (Vaslui) Biserica Domnească Adormirea Maicii Domnului Proiect clopotniță 1938 pdf
Bârlad Tutova (Vaslui) Biserica Sf. Dumitru Releveu 1938 pdf
Bârlad Tutova (Vaslui) Biserica Sf. Gheorghe Releveu 1938 pdf
Bârnova Iaşi Mănăstirea Bârnova Schiță acoperiș Casa domnească 1936 pdf
Borodești Tutova (Vaslui) Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului Proiect extindere 1939 pdf
Brașov Brașov Casă (sec. XVIII), str. C. Brâncoveanu (A. Dima) nr. 17 Releveu, detalii 1949 pdf
Brăila Covurlui (Brăila) Hanul Ciapâru ( în care a locuit o perioadă  Hristo Botev) Releveu 1950 pdf
Brebu Prahova Mănăstirea Brebu Proiect amenajare intrare biserică 1945 pdf
București Mănăstirea Antim Proiect restaurare turle biserică - detalii; plan amenajare curte 1945-1946 pdf
București Biserica Crețulescu Proiect restaurare : fațade, turle, plan, schițe, detalii, amenajare curte. Desen după restaurare. 1935-1942 pdf
București Biserica Ienei (Sf. Nicolae) Detalii 1942-1943 pdf
București Mănăstirea Radu Vodă Schițe turn clopotniță și ruine chilii; proiect restaurare stăreție 1935-1946 pdf
București Biserica Scaune  Releveu; plan situație; amenajare zonă; proiect casă parohială;  1930-1951 pdf
București Biserica Sf. Elefterie Vechi Proiect restaurare 1935 pdf
București Cămin pentru Banca Românească, str. V. Braniște nr. 56 Proiect 1945 pdf
București Patriarhie Planșe paraclis cca 1936 pdf
Budeasa Mare Argeș Conacul Budișteanu Releveu 1948 pdf
Burdujeni Suceava Biserica mănăstirii Teodoreni Burdujeni Proiect restaurare  1943-1946 pdf
Cașin Bacău Mănăstirea Cașin Releveu turn clopotniță 1936 pdf
Cerneți Mehedinți Cula Tudor Vladimirescu Releveu 1950 pdf
Cetatea Albă Cetatea Albă Biserica Sf. Ioan cel Nou Releveu 1933 pdf
Ciorani Putna (Vrancea) Biserica Adormirea Maicii Domnului Releveu biserică; proiect clopotniță 1934-1936 pdf
Câlnic Alba Cetatea Câlnic Plan de situație, secțiune, desfășurări fațade 1948 pdf
Corni Fălciu (Vaslui) Biserica de lemn Sf. Dumitru Releveu 1939 pdf
Costâna Suceava Biserica Sf. Gheorghe Releveu 1937 pdf
Coșula  Botoșani Biserica m-rii Coșula Proiect luminare pod pridvor 1938 pdf
Cuejdiu Neamț Biserică de lemn  Releveu; detalii 1938 pdf
Deleni Botoșani (Iași) Schitul Lacuri, cu Biserica Sf. Nicolae  Plan de situație; releveu  1935 pdf
Delești Vaslui Biserica de lemn Releveu 1938 pdf
Densuș Hunedoara Biserica Sf. Nicolae Releveu 1948 pdf
Dimăcheni Dorohoi (Botoșani) Biserica Adormirea Maicii Domnului Releveu 1934 pdf
Dobrovăț Vaslui Mănăstirea Dobrovăț Propunere sistematizare teren 1940 pdf
Doroșcani Iași Biserica de lemn Sf. Nicolae Releveu 1938 pdf
Dragomirești Neamț Biserica de lemn Sf. Voievozi Releveu 1938 pdf
Fălciu Fălciu (Vaslui) Biserica de lemn Pogorârea Sf. Duh Releveu 1939 pdf
Fălciu Fălciu (Vaslui) Biserica de lemn Sf. Gheorghe Releveu 1939 pdf
Filipeștii de Târg Prahova Conacul Pană Filipescu Releveu pivniță 1945 pdf
Fâstâci Vaslui Mănăstirea Fâstâci Releveu turn clopotniță 1948 pdf
Focșani Putna (Vrancea) Biserica Precista Proiect consolidare tâmplă 1946 pdf
Galu Neamț Biserica de lemn Sf. Gheorghe Releveu 1937 pdf
Gălășeni Bălți (Basarabia) Biserica Ortodoxă Releveu 1937 pdf
Glăvănești Tecuci (Bacău) Biserica Sf. Nicolae Schițe releveu; proiect consolidare 1937-1941 pdf
Golești Muscel (Argeș) Biserica Sf. Treime Detaliu proscomidie 1950 pdf
Grănicești Rădăuți (Suceava) Biserica Ortodoxă Proiect reconstruire pe fundațiile vechi 1950 pdf
Gropnița Iași Biserica Adormirea Maicii Domnului Releveu 1937 pdf
Heci Roman (Iași) Biserica de lemn Sf. Dumitru Releveu 1939 pdf
Hociungi Roman (Neamț) Biserica de lemn Releveu 1935 pdf
Humulești Neamț Casa Ion Creangă Releveu 1950  
Huși Vaslui Episcopia Hușilor Proiecte restaurare Biserică și Palat Episcopal; proiect Turn clopotniță 1936-1942 pdf
Iași Iași Biserica Banu (Duminica Tuturor Sfinților) Detaliu - ușă intrare 1948 pdf
Iași Iași Biserica Nicorița (Sf. Ioan cel Nou) Detalii consolidare 1942 pdf
Iași Iași Biserica Sf. Gheorghe (Mitropolia Veche) Detaliu  consolidare 1943 pdf
Iași Iași Biserica Sf. 40 Mucenici Proiect casă parohială 1948 pdf
Iași Iași Biserica Sf. Sava Releveu 1935 pdf
Iași Iași Casa (ruină) Sturdza, în curtea spitalului militar, Bd. Carol Releveu 1950  
Iași Iași Facultatea de medicină (Universitatea veche) Releveu, proiect șarpantă 1941 pdf
Iași Iași Mănăstirea Cetățuia Proiect restaurare cuhnie cca 1940 pdf
Iași Iași Mănăstirea Frumoasa Releveu clădiri incintă, turlă pronaos 1945 pdf
Iași Iași Mănăstirea Golia Detalii fațadă biserică, detalii scară biserică 1948 pdf
Ioneasa Baia (Iași) Biserica de lemn Releveu 1937 pdf
Jilavele Ialomița Ruine conac cantacuzinesc Releveu 1939 pdf
Maiorești Mureș Biserica de lemn (strămutată la Sinaia ) Releveu 1940 pdf
Mangalia Constanța Geamia Esmahan sultan Releveu 1948 pdf
Mănăstirea Neamț Neamț Mănăstirea Neamț Releveu trapeză, cuhnie, turnuri; detalii ferestre, desfășurări fațade 1930-1943 pdf
Mărăști Bacău Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului Releveu 1938 pdf
Mișca Bihor Biserica Reformată releveu 1936 pdf
Mânjina Covurlui (Galați) Casa Costache Negri Releveu, propunere inscripție 1943 pdf
Mânzați-Boierești Tutova (Vaslui) Biserica Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul Releveu 1939 pdf
Moara Grecilor Vaslui Biserica Sf. Nicolae Releveu 1939 pdf
Novaci Vlașca (Giurgiu) Biserica Adormirea Maicii Domnului Releveu și proiect restaurare 1942 pdf
Ocea Neamț Biserica Sf. Varvara Releveu 1931 pdf
Odobești Putna (Vrancea) Biserica Nașterea Maicii Domnului Releveu 1938 pdf
Odobești Putna (Vrancea) Biserica Ovidenia Releveu 1938 pdf
Odobești Putna (Vrancea) Biserica Sf. Cruce Proiect pridvor 1946 pdf
Orșa - Avram (Săndulești) Bacău Ruine Biserica Trei Ierarhi Releveu și proiect restaurare 1938 pdf
Orțești Baia (Suceava) Biserica de lemn Buna Vestire Releveu 1937 pdf
Ozd Mureș Castelul Pekri Releveu 1949  
Pătrășcani Bacău Biserica Adormirea Maicii Domnului (din ansamblul Palatului A.I. Cuza) Releveu 1938 pdf
Pătroaia Dâmbovița Bisrica Adormirea Maicii Domnului Releveu și proiect consolidare 1941 pdf
Piatra Neamț Neamț Ansamblul Bisericii Domnești Sf. Ioan  Releveu și proiect restaurare Turn clopotniță; releveu și proiect cafas; detalii biserică 1938-1942 pdf
Pângărați Neamț Mănăstirea Pângărați Plan ansamblu; releveu și detalii turn clopotniță 1943-1945 pdf
Popeni Tutova (Vaslui) Biserica Sf. Gheorghe Releveu și proiect restaurare 1936 pdf
Popești-Leordeni Ilfov Conacul Manu Plan situație; releveu 1945 pdf
Potlogi Dâmbovița Palatul (ruine) Brâncovenesc Schiță releveu 1950 pdf
Predeal Prahova (Brașov) Mănăstirea Predeal Proiect refacere arhondaric și turn clopotniță 1945 pdf
Pribești Vaslui Conacul Rosetti Balș Releveu 1944 pdf
Putna Suceava Peștera sihastrului Daniil Releveu și proiect protecție 1948 pdf
Rădășeni Baia (Suceava) Biserica de lemn Sf. Mercurie, Sf. Ecaterina Releveu; proiect pridvor 1938 pdf
Rădeana Bacău Biserica Sf. Voievozi Propunere consolidare 1942 pdf
Roman Neamț Catedrala episcopală Proiect și detalii ferestre 1941 pdf
Roman Neamț Episcopia Romanului Proiect bibliotecă și muzeu 1944-1947 pdf
Roman Neamț Turnul clopotniță al Episcopiei Romanului Releveu 1940 pdf
Românești Suceava Biserică de lemn  Releveu și proiect biserică nouă 1948-1950 pdf
Roșiorii de Vede Teleorman Biserica Sf. Împărați-Serdăreasa Releveu și proiect restaurare 1946 pdf
Rudești Dorohoi (Suceava) Biserica de lemn Releveu 1934 pdf
Ruginoasa Baia (Iași) Biserica Adormirea Maicii Domnului (din ansamblul Palatului A.I. Cuza) Releveu 1945 pdf
Ruginoasa Baia (Iași) Hanul (ruine) Releveu 1945 pdf
Rusăești Bacău Biserica de lemn Sf. Voievozi Releveu; proiect restaurare 1939 pdf
Sagna Roman (Neamț) Biserica de lemn Releveu 1937 pdf
Sihastru Tecuci (Vrancea) Schitul Sihastru Schiță releveu biserică 1938 pdf
Simnicea Miclescu Botoșani Biserica de lemn Releveu 1936 pdf
Sâmbăta de Sus Făgăraș (Brașov) Castelul Brâncoveanu Releveu poartă incintă 1948  
Slatina  Baia (Suceava) Mănăstirea Slatina Proiect acoperiș biserică; releveu turn S-E, chilii Est, detalii 1946 pdf
Slobozia Mielului Bacău Biserica Sf. Nicolae Releveu și proiect extindere 1939 pdf
Snagov Ilfov Mănăstirea Snagov Proiect restaurare biserică; proiect refacere chilii și paraclis 1943-1947 pdf
Solca Suceava Mănăstirea Solca Proiect acoperiș turlă biserică 1949 pdf
Stănești Bacău Biserica Adormirea Maicii Domnului Releveu 1939 pdf
Stănești Vâlcea Mănăstirea Stănești Plan de situație; proiect turn clopotniță 1950 pdf
Strâmba Tutova (Vaslui) Biserica de lemn a fostului schit Strâmba Releveu 1935 pdf
Suceava Suceava Mănăstirea Zamca Proiect acoperiș biserică 1948 pdf
Tatomirești Vaslui Biserica Adormirea Maicii Domnului Releveu; proiect turn clopotniță 1937-1939 pdf
Tecuci Galați Foișorul de foc Releveu 1939 pdf
Tighina Tighina (Basarabia) Cetatea Tighina Proiect poartă cetate 1937 pdf
Târgoviște Dâmbovița Biserica Crețulescu (Adormirea Maicii Domnului) Proiect arcade între naos și pronaos; detaliu ancadrament 1946 pdf
Târgoviște Dâmbovița Curtea Domnească Proiect reparații zid împrejmuire; proiect modificare aliniere str. Domnească 1939 pdf
Târgu Ocna Bacău Biserica Sf. Nicolae Proiect restaurare 1933-1934 pdf
Târgu Ocna Bacău Biserica Sf. Treime (Gura Slănicului) Proiect consolidare, refacere turle și clopotniță 1934-1943 pdf
Târgu Ocna Bacău Schitul Măgura Releveu biserică 1938 pdf
Toporăști Vaslui Biserica de lemn Sf. Voievozi Schiță releveu 1938 pdf
Trohan Vaslui Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului Releveu; propunere extindere 1938 pdf
Tupilați Roman (Neamț) Biserica Sf. Voievozi Releveu 1938 pdf
Unghi Neamț Biserica Sf. Voievozi Releveu; proiect turn clopotniță 1938 pdf
Vad Someș (Cluj) Biserica Adormirea Maicii Domnului Releveu, detaliu inscripție 1938 pdf
Valea Lungă Târnava Mică (Alba) Biserica Evanghelică Releveu 1949 pdf
Vânători-Neamț Neamț Biserica de lemn Sf. Ioan Botezătorul Schiță releveu 1938 pdf
Vladimir Gorj Casa Tudor Vladimirescu Releveu 1949 pdf
Zănoaga Prahova Biserica Sf. Împărați Releveu 1934 pdf
Zăpodenii de Sus Vaslui Biserica de lemn Sf. Nicolae Releveu și proiect clopotniță 1938-1942 pdf